Pokyčiai dėl Eurovinječių. Kokių naujovių gali tikėtis vežėjai?

Vidutinis skaitymo laikas 5 minutės

ES Taryba patvirtino taisyklių dėl kelių mokesčių (Eurovinjetės direktyva) taikymo sugriežtinimą ir srities praplėtimą, siekdama paskatinti imtis ekologiškesnės ir efektyvesnės transporto veiklos. Pagal atnaujintas taisykles įvedama nauja išmetamo CO2 kiekio sistema, kuri turi padėti mažinti transporto priemonių išmetamo anglies dioksido kiekį.

Pokyčiai dėl Eurovinječių. Kokių naujovių gali tikėtis vežėjai?
Wikimedia/Axel Hindemith nuotr.

Padidinus švariausių ir efektyviai degalus naudojančių transporto priemonių kiekį, transportas taps tvaresnis – patikina Jernej Vrtovec, Slovėnijos infrastruktūros ministras ir ES Tarybos pirmininkas.

Vakar paskelbti pagrindiniai taisyklių pakeitimai.

Atstumu grindžiamos rinkliavos ir pagal laiką skaičiuojami mokesčiai (vinjetės)

Per 8 metus nuo direktyvos įsigaliojimo palaipsniui bus atsisakoma ribotos trukmės vinječių sunkvežimiams pagrindiniame TEN-T tinkle. Valstybės narės, kurios taiko bendrą vinječių sistemą (pvz. susitarimas dėl Eurovinjetės), turės papildomai dvejus metus sistemai pritaikyti arba jos atsisakyti.

Keliai, kuriems taikomas laipsniškas Eurovinjetės panaikinimas, tai pagrindiniai keliai, kuriais važinėja didžioji komercinių transporto priemonių, gabenančių prekes tarptautiniu tranzitu, dalis. Valstybės narės vis dar galės taikyti vinjetes kitose savo kelių tinklo dalyse.

Pagrįstais atvejais galima bus šalį atleisti nuo Eurovinječių panaikinimo, pavyzdžiui, kai gyventojų tankis nedidelis arba kai vinjetė taikoma tik tam tikrai kelio atkarpai. Apie šias išimtis reikės Komisijai pranešti iš anksto.

Valstybės narės galės taip pat parengti bendrą rinkliavos sistemą sunkiosioms transporto priemonėms arba kai kurioms jų rūšims, kurioje bus nurodomas nuvažiuotas atstumas, pervažiavimo laikas ir abu diferencijavimo kriterijai (nauji: grindžiami išmetamu CO2 kiekiu ir esami: grindžiami EURO klasėmis). Tokia sistema suteiks galimybę pilnai įgyvendinti taisykles „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ bei leis valstybėms narėms laisviau kurti savo kelių mokesčių sistemas.

Vis dėlto išlieka pagrindinė mokesčių taikymo taisyklė: valstybės narės laisvai, nepriklausomai viena nuo kitos taiko atstumu grindžiamas rinkliavas ir pagal laiką skaičiuojamus mokesčius įvairių rūšių transporto priemonėms: sunkiosioms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms, tarpmiestiniams ir miesto autobusams, lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, mikroautobusams ir lengviesiems automobiliams. Pavyzdžiui, valstybė narė gali nuspręsti, kad autobusams netaikys jokių mokesčių.

Taisyklėse dėl vinječių galiojimo laikotarpių numatyta galimybė naudotis vinjetėmis vieną dieną, savaitę ar 10 dienų, arba visais šiais laikotarpiais. Vis dėlto valstybės narės gali riboti vienos dienos vinjetės taikymą tik tranzito atveju.

Kelių mokesčių žalinimas

Atsiras naujas įrankis, galiojantis visoje ES, kuris leis infrastruktūros mokesčius ir naudotojo mokesčius taikyti sunkioms transporto priemonėms priklausomai nuo išmetamo CO2 kiekio. Šis diferencijavimas bus paremtas esamomis išmetamo CO2 kiekio normomis.

Pradžioje ši sistema bus taikoma tik didžiausių sunkiasvorių transporto priemonių atveju, bet palaipsniui ji apims ir kitas sunkiąsias transporto priemones.

Tekste numatytos pastabos, kurios neleis hibridinėms transporto priemonėms dvigubai taikyti paskatų ir dubliuoti CO2 kriterijų, numatytų kitose priemonėse, pagal kurias nustatomas mokestis už išmetamą šių dujų kiekį.

Atstumu grindžiamos rinkliavos ir naudotojams skaičiuojami mokesčiai, skirstomi pagal gamtai daromą įtaką, furgonams ir mikroautobusams bus taikomi nuo 2026 m. tose vietose, kur techniškai bus įmanoma tai padaryti.

Išorinių kaštų mokestis

Išorinių kaštų mokestis – taikomas už oro užteršimą – bus privalomas sunkiosioms transporto priemonėms, praėjus 4 metų pereinamajam laikotarpiui ten, kur taikomos atstumu grindžiamos rinkliavos.

Vis dėlto valstybės narės galės netaikyti šio mokesčio (iš anksto apie tai pranešusios Komisijai), jeigu dėl to tektų nukreipti eismą kita linkme ir tai sukeltų neigiamų pasekmių. Šis privalomas mokestis neturės jokios įtakos šalių narių sprendimui taikyti išorinių kaštų mokesčius pagal išmetamą CO2 kiekį.

Neprivalomas mokesčių taikymas

Valstybės narės surinktus spūsčių mokesčius galės skirti spūsčių problemų sprendimui arba bendrai tvaraus transporto ir tvaraus mobilumo plėtrai. Taisyklėse aiškiai nurodoma, kokiais atvejais šis reikalavimas laikomas įvykdytu, jeigu tokio tipo įplaukos priskiriamos bendram biudžetui.

Be to, naujos taisyklės leidžia valstybėms narėms taikyti didesnį (iki 50 proc.) infrastruktūros mokestį, numatytą kelių atkarpose, kuriose būna didžiausios spūstys, bet tokiam sprendimui priimti būtinas visų suinteresuotų valstybių narių sutikimas.

Direktyvoje numatyta daugybė kelių mokesčio taikymo išimčių, pavyzdžiui, esamoms koncesijos sutartims, neįgaliesiems asmenims ar retai apgyvendintoms vietovėms.

Kas toliau?

Vakarykštis balsavimas reiškia, kad Taryba priėmė sprendimą pirmojo svarstymo metu. Dabar šį teisės aktą Europos Parlamentas turi patvirtinti per antrąjį svarstymą, o po to jis bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje.

Direktyva įsigalios praėjus 20 dienų nuo jos paskelbimo. Direktyvai įsigaliojus, valstybės narės turės 2 metus suderinti ją su šalies teisės aktais.

Kelių mokesčius individualiai nustato Europos Sąjungos šalys ir valstybės narės pačios sprendžia, ar tokio tipo mokesčius įveda savo teritorijoje. Tačiau, jeigu mokesčiai šalyje taikomi, valstybė turi paisyti bendrų taisyklių, numatytų Eurovinjetės direktyvoje. Bendros taisyklės skirtos tam, kad kelių mokesčiai nediskriminuotų tarptautinio kelių eismo ir nekenktų vežėjų konkurencijai.

Populiariausi
komentarai
0 komentarai
Naudotojas pašalintas
Populiariausi