3 tys. złotych kary za nieopłacenie przejazdu przez S3 i A4. Wyrok NSA potwierdził decyzję GITD

3 tys. złotych kary za nieopłacenie przejazdu przez S3 i A4. Wyrok NSA potwierdził decyzję GITD

Opłata za przejazd drogą jest pobierana oddzielnie od każdego odcinka, dlatego każde jej nieuiszczenie podlega indywidualnej ocenie i kwalifikacji prawnej, jako odrębny delikt (czyn niedozwolony – przyp. red.). Oznacza to, że kierowca, który jechał jedną drogą, może dostać kilka kar za przejazdy bez uiszczenia opłat – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 4 czerwca skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego o mandatach za nieuiszczenie opłat drogowych na kilku płatnych odcinkach.

Sprawa dotyczyła kierowcy, który przejechał po drodze ekspresowej S3 i autostradzie A4 naruszając obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej. Fakt ten został zarejestrowany przez urządzenie kontrolne w bramownicy. W związku z tym Główny Inspektor Transportu Drogowego ukarał kierowcę grzywną w wysokości 3 tys. złotych.

Mężczyzna złożył wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, to jest przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, polegającym na nieuprawnionym naliczeniu kary za brak opłaty za poszczególne odcinki drogi krajowej. W jego mniemaniu przepisy nie pozwalają na wielokrotne karanie za przejazd jedną drogą krajową bez uiszczenia wymaganej opłaty.

GITD po ponownym rozpoznaniu sprawy utrzymał swoją decyzję w mocy, w związku z czym kierowca skierował sprawę do WSA w Warszawie. Sąd uznał, że Inspektor działał zgodnie z  prawem, więc ukarany złożył skargę kasacyjną wnosząc o uchylenie wyroku w całości i stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Jednak NSA także potwierdził orzeczenie pierwszej instancji.

 

Opłata pobierana jest za każdy odcinek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych.

Jednakże, wbrew sugestiom zawartym w skardze, nie oznacza to, że na gruncie wskazanej regulacji chodzi o przejazd po drodze krajowej rozumianej jako całość” – uzasadnił NSA  w orzeczeniu.

Opłatę, jak przewiduje ustawa, pobiera się za przejazd po drodze lub jej odcinkach, które zostały określone przez Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

Dodatkowo NSA wskazał, że ustawodawca konsekwentnie operuje terminem „przejazdu” odnoszącego się do terminu „drogi lub jej odcinka”, chodzi więc “o zachowanie, stanowiące konkretny i jeden czyn”.

W związku z powyższym przejazd należało według sądu odnosić do różnych i odrębnych od siebie odcinków drogi, za przejazd którymi pobierana jest odrębna opłata elektroniczna. Natomiast brak uiszczenia tej opłaty podlega – zważywszy na różny czas oraz różne miejsce wykonywania przejazdu – odrębnej ocenie i kwalifikacji prawnej, a mianowicie jako odrębne delikty (czyny niedozwolone – przyp. red.) – czytamy w uzasadnieniu NSA.

Wysokość kar, które mogą zostać nałożone na użytkownika:

Źródło: Viatoll

Fot. Viatoll

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty