Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska uczestniczył w konferencji w Kopenhadze, w duńskim Parlamencie „Staying competitive in social and mobile Europe” („Pozostanie konkurencyjnym w socjalnej i mobilnej Europie”). Konferencja była organizowana przez Ambasadę Polską i duńską organizację transportu ITD wraz z partnerami.

Pierwszy panel „Europa Socjalna w kontekście zasad rynku wewnętrznego” był poświęcony rozwiązaniom natury politycznej. Uczestnikami panelu byli:

– Henryka Mościcka-Dendys, ambasador RP w Danii

– Kristian Pihl Lorentzen, z parlamentu duńskiego

– Stina Soewarta, ze Stałego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Danii.

Henryka Mościcka-Dendys wskazała, iż Polska bardzo konsekwentnie stoi na stanowisku, iż przepisy o delegowaniu są nieadekwatne dla tej grupy zawodowej, jaką są kierowcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe. Wskazała też negatywną tendencję w niektórych państwach europejskich, jaką jest tworzenie rozwiązań protekcjonistycznych na gruncie prawa krajowego. Ambasador podkreśliła bardzo dobrą współpracę w temacie delegowania z duńskimi pracodawcami i związkami zawodowymi w innych sektorach gospodarki.

Duńskie stanowisko koncentrowało się na zrównoważeniu kwestii socjalnych i równowagi na rynku wewnętrznym. Nie brakowało także elementów krajowych związanych z aktywizacją zawodową obywateli Danii.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej podkreśliła wolę UE do niwelowania różnic płacowych z poszanowaniem zasad Wspólnego Rynku. Wskazała jednocześnie na stanowisko prezydenta Junckera do tworzenia „Unii równych”.

Gościem specjalnym był przedstawiciel Prezydencji Estońskiej przewodniczącej obecnie w UE. W swoim wystąpieniu wskazał, iż mottem prezydencji jest zrównoważenie w jedności. Prezydencja jest skoncentrowana na poszukiwaniu rozwiązań, także w kwestiach socjalnych, z poszanowaniem zasad Wspólnego Rynku.

Przedwczesny kompromis ws. delegowania

TLP uczestniczyło w drugim panelu poświęconym usługom na Jednolitym Rynku ( „Services in the Single Market. Different perspectives on mobility and labour”).

W pierwszej kolejności głos zabrał Flemming Smidt ze związku zawodowego 3F. Przedstawiciel związkowców podnosił kwestie związane z niedopuszczalnymi różnicami płacowymi w UE, krytycznymi warunkami pracy w transporcie oraz tzw. kierowcami nomadycznymi. W toku dyskusji związki zawodowe wskazały, że w istocie debata o nieodpowiednich warunkach pracy w transporcie (a nawet wynagrodzeniach), nie dotyczy już Polski, ale innych krajów.

Duńska organizacja przedsiębiorców transportu ITD była reprezentowana przez Karen Roiy. Siostrzaną organizacją ITD, aktywną w toku konferencji, było Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, reprezentowane przez Piotra Szymańskiego, przedstawiciela zrzeszenia w Brukseli.

ITD wraz z ZMPD zaprezentowały ugodowe rozwiązanie dotyczące stosowania przepisów o delegowaniu w transporcie, proponując pełne stosowanie przepisów o delegowaniu w przewozach kabotażowych. To rozwiązanie, jak rozumiemy z wypowiedzi ww. organizacji, proponują sygnatariusze wspólnej deklaracji części organizacji zrzeszonych w Międzynarodowej Unii Transportu (IRU).

Przedstawiciel Sekcji Transportu BusinessEurope – Michael Svane, a zarazem prestiżowej Duńskiej Federacji Transportu (DI), wskazał sceptyczne podejście BusinessEurope wobec objęcia transportu międzynarodowego przepisami o delegowaniu sugerując, iż zaproponowany przez ITD i ZMPD kompromis może być co najmniej przedwczesny. Podkreślił, że prace nad wszelkimi nowymi regulacjami powinny być poprzedzone analizą możliwości egzekwowania obecnych i potencjalnych nowych przepisów. Egzekwowanie jest kluczowym elementem każdej regulacji.

Delegowanie w transporcie – propozycje UE nie odpowiadają rzeczywistości

Transport i Logistyka Polska wskazała z kolei na działania Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu (którego członkiem jest TLP) oraz na prace BusinessEurope, w których uczestniczy z ramienia Konfederacji Lewiatan. TLP jest sceptycznie nastawione wobec dyskusji o delegowaniu pracowników i bardzo wyraźnie podkreśliła, że w debacie omijane są dwa, zasadnicze dla transportu zagadnienia, które też mają bezpośrednie znaczenie dla warunków pracy kierowców międzynarodowych. Są to:

– braki w infrastrukturze dostosowanej do potrzeb transportu towarów z zapleczem socjalnym i noclegowym

– bezpieczeństwo kierowców i przewożonych ładunków (problem Calais, bezpieczne parkingi).

TLP podniosło, iż oczekuje tworzenia wysokiej jakości prawa, bazującego na faktach, nie zaś na subiektywnym postrzeganiu rzeczywistości. Powyższa argumentacja znalazła przychylne nastawienie BusinessEurope, jako wiodącej i najstarszej organizacji pracodawców w UE.

TLP poddaje w wątpliwość co do zasady stosowanie modelu delegowania w transporcie, gdyż proponowane na poziomie UE rozwiązania nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom transportu i wprowadzają poważne bariery na wspólnym transportowym rynku.

W opinii TLP, zarówno związki zawodowe jak i pracodawcy wskazują na krytyczne braki w infrastrukturze transportowej niezbędnej dla zmiany warunków pracy kierowców. Chcąc je poprawić, do czego nawiązują debaty polityczne w UE, warto rozpocząć od państw członkowskich – od inwestycji w infrastrukturę i od pogłębionej debaty partnerów społecznych.

W tym zakresie TLP zaproponowało koncentrowanie prac w przedmiocie poprawy warunków socjalnych pracowników transportu począwszy od poziomu krajowego poprzez wprowadzenie zmian w lokalnych przepisach dot. infrastruktury drogowej. Polegać by one miały na obowiązku rozbudowy/budowy infrastruktury drogowej dla międzynarodowego transportu towarów przez państwa członkowskie, przy każdorazowej inwestycji drogowej (remonty, modernizacji i nowe inwestycje).

TLP jak i pozostali członkowie Sojuszu na rzecz Przyszłości Transportu aktywnie uczestniczą w debatach istotnych dla transportu, jak i koordynują swoje prace z przedstawicielami instytucji europejskich.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu