Czy można złożyć pozew przeciwko PFR w związku z brakiem wypłaty pieniędzy z Tarczy Finansowej?

Czy można złożyć pozew przeciwko PFR w związku z brakiem wypłaty pieniędzy z Tarczy Finansowej?

W ramach Tarczy Finansowej 1.0 realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju, wnioski o subwencje mogły być składane przez różne branże, gdyż nie obowiązywało wówczas ograniczenie co do kodu PKD. W ramach tego programu wnioski złożyło też wiele firm transportowych, które jednak często otrzymywały decyzje odmowne. W wielu przypadkach decyzje te były nieuzasadnione, gdyż PFR popełniał znaczne błędy przy ocenie wniosków. Warto wiedzieć, że możliwe jest podjęcie kroków prawnych w celu uzyskania należnego dofinansowania.

Na podstawie informacji przekazywanych przez klientów kancelarii można wywnioskować, że w trakcie realizowania programu Tarcza Finansowa 1.0. i Tarczy Finansowej 2.0. Polski Fundusz Rozwoju najczęściej dokonywał:

– błędnego ustalenia liczby pracowników, 

– błędnego ustalenia wysokości obrotów,

– nieuwzględnienia innych kategorii pracowników (np. młodocianych) jako pracowników,

– błędnego ustalenia istnienia rzekomych zaległości w ZUS lub US,

– błędnego ustalenia przez PFR wielkości przedsiębiorstwa.

Czasem odmowa przyznania subwencji następowała bez podania wyraźnej przyczyny albo wręcz składane przez przedsiębiorcę odwołanie nie było w ogóle rozpatrywane przez PFR. Jednak wspólnym mianownikiem tych sytuacji jest każdorazowo naruszenie przez PFR regulaminu programu Tarczy Finansowej. To może być podstawą do wysunięcia przez przedsiębiorcę roszczeń finansowych wobec PFR.

Ponieważ PFR jest tzw. inną osobą prawną wykonującą władzę publiczną na podstawie porozumienia wynikającego z przepisów ustawy o systemie instytucji rozwoju, a więc zastosowanie do sprawy powinien mieć art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego:

Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Uzasadniają to także przepisy Konstytucji RP, która w art. 77 ust. 1, stanowi wyraźnie, że:

każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej”. 

Oczywiście, aby móc stwierdzić, że w danym przypadku możliwe jest złożenie skutecznej reklamacji lub, w dalszej kolejności, pozwu przeciwko PFR, konieczne jest dokładne przeanalizowanie dokumentów, które były składane wraz z wnioskiem. W szczególności w sytuacji, gdy podstawą odmowy były rzekome zaległości finansowe należy upewnić się, że status firmy względem Urzędu Skarbowego lub ZUS jest wyjaśniony i w tym zakresie są spełnione przesłanki określone w regulaminie PFR.

Aby uzyskać nieodpłatną analizę dotyczącą możliwości prowadzenia sprawy przeciwko PFR prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią.

Fot. PFR

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty