Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Transport lekki w unijnych przepisach regulowany jest dość „swobodnie”. Jeśli jednak przegłosowane zostaną zmiany zaproponowane na początku roku przez europosłów, nastąpi zwrot o 180 stopni.

Na posiedzeniu Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego głosowano 10 stycznia nad projektem zmian do dwóch unijnych rozporządzeń dotyczących transportu:

– rozporządzeniu (WE) 1071/2009 w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego;

– rozporządzeniu (WE) 1072/2009 w sprawie dostępu do międzynarodowych przewozów.

Dla przypomnienia – pierwsze z wymienionych wyżej rozrządzeń ustanawia przepisy, których przedsiębiorstwa muszą przestrzegać, aby uzyskać dostęp do zawodu przewoźnika drogowego (osobowego i towarowego). Drugie ustanawia natomiast przepisy, których muszą przestrzegać przedsiębiorstwa zamierzające prowadzić działalność na rynku międzynarodowego drogowego transportu rzeczy na rynkach krajowych innych niż ich własne (kabotaż).

Transport lekki objęty rozporządzeniem

Art. 2 ust. 4 pkt. a rozporządzenia 1071/2009 wskazywał, że nie ma ono zastosowania do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Inaczej mówiąc przedsiębiorca, który prowadził działalność transportową mając w swojej flocie tylko „busy” mógł pominąć treść rozporządzenia.

Tutaj właśnie pojawia się duża zmiana – w przygotowanym projekcie zaproponowano wykreślenie wskazanego powyżej art. 2 ust. 4 pkt. a. To oznacza, że rozporządzenie będzie obowiązywało również transport lekki, przez który należy rozumieć przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Konsekwencje zmian

Ta jedna zmiana prowadzi do szeregu konsekwencji. Po pierwsze, jak wspomniałem wyżej, lekki transport zostanie objęty rozporządzeniem 1071/2009. Po drugie w zakresie lekkiego transportu zastosowanie będzie miało również rozporządzenie 1072/2009.

Podstawową zmianą będzie konieczność uzyskania wspólnotowej licencji transportowej – spełniając warunki określone w rozporządzeniu nr 1072/2009. Oznacza to, że wiele firm transportowych będzie podlegać większym restrykcjom w zakresie dostępu do europejskiego rynku.

Zgodnie z rozporządzaniem 1071/2009 (art. 3 ust. 1, który częściowo będzie miał zastosowanie do transportu lekkiego) przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego musi spełniać następujące wymogi:

1. posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;

2. posiadać odpowiednią zdolność finansową.

Transport lekki z rezerwami finansowymi?

O ile wymóg wskazany w pkt. 1 raczej nie stanowi problemu, o tyle kwestie posiadania odpowiedniej zdolności finansowej to już zupełnie co innego. Wymóg z punktu 2 oznacza, że przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

W tym celu niezbędne jest wykazanie, na podstawie poświadczonych przez audytora lub inną odpowiednio upoważnioną osobę, rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9 tys. euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 tys. euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Praktycznie np. w przypadku posiadania 10 pojazdów, przedsiębiorca będzie musiał wykazać płynność finansową na poziomie 54 tys. euro.

Wskazane powyżej zmiany można określić jako kluczowe i mające największy wpływ na funkcjonowanie lekkiego transportu, co nie oznacza, że są jedynymi. Należy pamiętać, że na razie transport lekki regulowany jest dość „swobodnie” w przepisach. W przypadku przegłosowania zmian, nastąpi zwrot o 180 stopni.

Obecnie projekt został przekazany do pierwszego czytania do Parlamentu Europejskiego, także nie ma pewności, czy faktycznie zmiany te wejdą w życie – czas pokaże.

Trudno obecnie oceniać proponowane zmiany – część z nich na pewno należy pochwalić, natomiast część niepotrzebnie utrudni prowadzenie działalności transportowej w zakresie lekkiego transportu.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu