Zmiany w prawie przewozowym. Możliwa również reklamacja w formie elektronicznej

Zmiany w prawie przewozowym. Możliwa również reklamacja w formie elektronicznej

Zmiany w prawie przewozowym. Możliwa również reklamacja w formie elektronicznej

Ministrowie Infrastruktury i Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydali nowelizację rozporządzenia w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. Akt prawny wszedł w życie 23 marca, a jego celem jest ułatwienie składania reklamacji oraz przyspieszenie ich rozpatrywania. Najważniejszą zmianą w postępowaniu reklamacyjnym, które jest obligatoryjne w prawie przewozowym – jest możliwość złożenia reklamacji w formie elektronicznej, lub ustnej do protokołu (we właściwej jednostce wskazanej przez przewoźnika do załatwienia reklamacji).

Wcześniej możliwa była wyłącznie forma pisemna. Złożenie reklamacji w formie elektronicznej oznacza, że odpowiedź na reklamację może zostać odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.

Nowością jest również konieczność potwierdzenia reklamacji złożonej w formie pisemnej lub elektronicznej przez przewoźnika w ciągu 7 dni od jej wpływu.

Oprócz podstawowych danych, ustawa wymaga, aby reklamacja zawierała między innymi:

– potwierdzenie zawarcia umowy przewozu,

– uzasadnienie reklamacji,

– kwotę roszczenia,

– numer rachunku bankowego,

– kopię dokumentów uzasadniających rodzaj i wysokość roszczenia (zniesiono obowiązek dołączania oryginalnych dokumentów).

Terminy do złożenia reklamacji

Zgodnie z rozporządzeniem, reklamacja może być złożona nie później niż rok od dnia, w którym pojawiło się konkretne zdarzenie je uzasadniające. Wyjątek stanowią roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki – tutaj mamy bardzo krótki termin 2-miesięczny.

Przewoźnik ma obowiązek odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu, lub w ciągu 14 dni wzywa do uzupełnienia braków reklamacji.

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

– imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika;

– informację o uznaniu albo nieuznaniu reklamacji w całości albo w części;

– uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji w całości albo w części;

– w przypadku przyznania odszkodowania – kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jego wypłaty;

– w przypadku zwrotu należności – określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

– pouczenie o prawie odwołania do przewoźnika w przypadku nieuwzględnienia reklamacji w całości albo w części;

– pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu;

– podpis osoby upoważnionej – w przypadku odpowiedzi na reklamację udzielonej w formie pisemnej albo elektronicznej.

Uwaga! Nieudzielenie przez przewoźnika odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje jej uwzględnieniem!

Nowelizacja Rozporządzenia była niezbędna ze względu na nowe technologie, oraz fakt, że w praktyce już mało kto używa formy tradycyjnego listu do załatwienia sprawy. Przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący, zatem należy pamiętać o wprowadzeniu zmian w treści regulaminów świadczenia usług przez podmioty świadczące usługi na rynku transportowym.

Fot. Pixabay/geralt

 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)