WAŻNE! Skrócone odpoczynki tygodniowe i wydłużenie czasu pracy – Komisja Europejska precyzuje zapisy Pakietu Mobilności

WAŻNE! Skrócone odpoczynki tygodniowe i wydłużenie czasu pracy – Komisja Europejska precyzuje zapisy Pakietu Mobilności

WAŻNE! Skrócone odpoczynki tygodniowe i wydłużenie czasu pracy – Komisja Europejska precyzuje zapisy Pakietu Mobilności

Komisja Europejska wydała w tym tygodniu szereg wyjaśnień dotyczących Pakietu Mobilności. Rozwiewają wątpliwości wokół przepisów, które weszły w życie w sierpniu br. Sprawdźcie, jak stosować regulacje dotyczące m.in. skrócenia odpoczynków tygodniowych, wydłużenia czasu pracy, rejestrowania momentu przekroczenia granicy oraz  podwójnej obsady.

Skrócone przerwy tygodniowe

Komisja Europejska w opublikowanych w poniedziałek wyjaśnieniach odpowiada na istotne pytanie. Mianowicie, czy jeżeli kierowca skorzystał z dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku kolejno, czy te dwa okresy wyrównawcze może dołączyć oddzielnie do innych okresów odpoczynku trwających co najmniej dziewięć godzin i wykonywanych podczas operacji transportu międzynarodowego?

Zgodnie z wytycznymi Komisji regularny tygodniowy odpoczynek wykorzystany po dwóch skróconych tygodniowych pauzach jest poprzedzony odpoczynkiem w ramach rekompensaty za poprzednie dwa kolejne skrócone tygodniowe odpoczynki, a nie żadnymi innymi czynnościami, takimi jak prowadzenie pojazdu lub inna praca. W związku z tym te dwie rekompensaty należy potraktować łącznie i dołączyć do obowiązkowego regularnego odpoczynku tygodniowego następującego po dwóch kolejnych skróconych tygodniowych odpoczynkach – czytamy w wytycznych.

Wyjątkowe wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu

Bruksela tłumaczy również kwestię wyjątkowych okoliczności, w których kierowca zgodnie z Pakietem Mobilności może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu. Według KE wydłużenie dziennego i/lub tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu jest dozwolone wyłącznie w celu umożliwienia pojazdowi dotarcia do odpowiedniego miejsca postoju oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub jego ładunku. Dopuszczalne jest to w wyjątkowych okolicznościach, w przypadkach, gdy kierowca musi dotrzeć do swojego miejsca zamieszkania lub centrum operacyjnego pracodawcy, aby skorzystać z tygodniowego okresu odpoczynku lub regularnego tygodniowego okresu odpoczynku. Odstępstwo może być stosowane, gdy z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od kierowcy lub operatora (jak warunki pogodowe, zatory, opóźnienia w punktach załadunku bądź rozładunku, itp.), trucker nie jest w stanie dotrzeć do jednego z wskazanych wyżej miejsc na odpoczynek tygodniowy bez naruszania zasad dotyczących odpoczynku dobowego lub tygodniowego.

Bruksela podaje za przykład kierowcę z kraju peryferyjnego odbywającego długą podróż międzynarodową, który z powodu nieprzewidzianych okoliczności wydłużających trasę, nie jest w stanie dotrzeć do miejsca zamieszkania. Dzięki wprowadzonemu przez Pakiet Mobilności odstępstwu nie musi on spędzać 45-godzinnego tygodniowego odpoczynku w innym miejscu, nieopodal miejsca zamieszkania.

Jak podkreśla Bruksela, trucker ma jednak obowiązek wskazać powód odstąpienia od norm czasu prowadzenia pojazdu ręcznie na wydruku lub wykresówce.

Co istotne, wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu w wyjątkowych okolicznościach nie może skutkować skróceniem okresu odpoczynku po tym przedłużeniu. Czas przedłużenia pracy musi zostać zrekompensowany równoważnym okresem odpoczynku, wykorzystanym łącznie z jakimkolwiek okresem odpoczynku, do końca trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, w którym odstępstwo zostało zastosowane – wyjaśnia KE.

Wprowadzone przez Pakiet Mobilności odstępstwo rodzi również pytanie, czy kierowca, który przekracza dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu z powodu wyjątkowych okoliczności, może również przekroczyć maksymalny dwutygodniowy limit czasu prowadzenia pojazdu wynoszący 90 godzin? Otóż zgodnie z wytycznymi Brukseli nie ma takiej możliwości. Kierowca musi w każdym przypadku przestrzegać maksymalnego limitu 90 godzin jazdy w ciągu dwóch tygodni.

Odpoczynek na promie lub w pociągu 

Komisja Europejska precyzuje też kwestię przepisów dotyczących odpoczynku kierowcy na promie lub w pociągu. Wyjaśnia m.in., czy kierowca towarzyszący pojazdowi przewożonemu promem lub pociągiem (z dostępem do kabiny sypialnej) przez 8 godzin lub dłużej, musi odebrać pozostałe części regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w odpowiednim pomieszczeniu, czy też może spędzić te części regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe. KE powołuje się na  art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, zgodnie z którym  regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz jakikolwiek tygodniowy okres odpoczynku trwający dłużej niż 45 godzin w ramach rekompensaty za poprzednie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być odbierane w pojeździe. Należy je odbyć w odpowiednim miejscu, zgodnie z rozporządzeniem.

Przerwy w podwójnej obsadzie 

Unijni urzędnicy wyjaśniają również kwestie związane z przerwami w podwójnej obsadzie. Chodzi np. o pytanie, czy kierowca w załodze ma obowiązek odebrać 45-minutową przerwę w jadącym pojeździe i czy przerwa może trwać dłużej niż 45 minut?

Zgodnie z art.  7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, kierowca w podwójnej obsadzie nie ma obowiązku odbierać 45-minutowej przerwy w poruszającym się pojeździe, siedząc obok kierowcy prowadzącego pojazd. Jak tłumaczy KE, do danego kierowcy należy decyzja, czy chce spędzić przerwę w jadącym pojeździe, czy poza nim. W kwestii trwania przerwy, może ona być dłuższa niż 45 minut, jeśli zostanie odebrana poza pojazdem. Przerwa w poruszającym się pojeździe musi być 45-minutową przerwą w całości – wynika z nowego (trzeciego) akapitu art. 7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Pozostały czas spędzony w pojeździe obok kierowcy faktycznie prowadzącego ten pojazd należy zarejestrować jako okres dyspozycyjności – tłumaczy KE.

Przekraczanie granic 

Obowiązek ręcznej rejestracji przekroczenia granicy wszedł w życie 20 sierpnia 2020 r. w przypadku pojazdów wyposażonych w tachograf analogowy. W przypadku pojazdów z tachografami cyfrowymi – wymóg rejestracji przekroczenia granicy będzie obowiązywał dopiero od 2 lutego 2022 r. 

Zgodnie z zapisami Pakietu Mobilności (art. 34 ust. 6 lit. f i art. 34 ust. 7 rozporządzenia 165/2014 Art. 34 ust. 6 lit. f i ust. 7 rozporządzenia (UE) 165/2014) truckerzy korzystający z analogowych tachografów ręcznie wpisują symbol kraju, do którego wjeżdżają po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego. W tym celu powinni zatrzymać się na najbliższym możliwym przystanku na granicy lub tuż za nią. 

Jeżeli przekroczenie granicy państwa członkowskiego odbywa się promem lub pociągiem, trucker musi wpisać symbol kraju w porcie lub na stacji docelowej – wyjaśnia KE.

Jak podkreśla Komisja, od 20 sierpnia 2020 r. kierowcy pojazdów wyposażonych w tachograf analogowy są zobowiązani do rejestrowania symbolu krajów, w których rozpoczął się i zakończył dobowy okres pracy, tak jest to w przypadku ciężarówek z tachografami cyfrowymi.

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze