TransInfo

Ezt tegye a szállítmányozó és a fuvarszervező, ha a Brexit miatt késedelem jelentkezik a fuvarban

A cikk olvasási ideje 5 perc

Bár Ő Királyi Felsége Kormánya igyekszik, ahogy csak tud, hogy a Brexittel kapcsolatos kellemetlenségek a lehető legkisebbek legyenek, talán senkinek sincs kétsége afelől, hogy kisebb-nagyobb káosszal lesz dolgunk. A káosz pedig a szállítmányozó és fuvarszervező számára egy dolgot jelent – késedelmet a fuvarban. Érdemes tehát felidézni, hogy mit mond ilyen esetben a CMR egyezmény, hogy ne kerüljünk bajba.

Mindjárt az elején szögezzük le, hogy a CMR Egyezmény értelmében mit jelent a késedelem. A 19. cikk leszögezi, hogy kiszolgáltatási késedelem áll fent, ha:

– az árut a megegyezés szerinti határidőn belül nem szolgáltatták ki, vagy

– vagy, ha ilyen megegyezés hiányában a fuvarozás tényleges időtartama – figyelemmel az eset körülményeire és különösen részrakodások esetében a teljes rakomány képzéséhez rendes körülmények között szükséges időre – meghaladja a gondos fuvarozó részére megengedhető időtartamot.

Késedelem a fuvarban a Brexit miatt

Képzeljük el a következő helyzetet: a járművezető Nagy-Britanniába megy és útközben kiderül, hogy a vám-, egészségügyi- stb. ellenőrzés miatt megrekedt, és egyértelmű, hogy nem fog időre megérkezni, vagy van kockázata a késésnek. Mit lehet tenni?

Azonnal felvesszük a kapcsolatot a rendelkezésre jogosulttal

A CMR egyezmény 14. cikk 1. bekezdése értelmében amennyiben abban az esetben, ha a fuvarozási szerződés – a fuvarlevélben foglalt feltételek szerint – nem hajtható végre, vagy végrehajtása lehetetlenné válik, A fuvarozó köteles az áru felett a 12. cikknek megfelelően rendelkezési joggal bíró személytől utasítást kérni, mielőtt az áru a kiszolgáltatásra kijelölt helyre érkezik.

Mi van akkor, ha nem lehet felvenni a kapcsolatot a rendelkezésre jogosulttal?

Amennyiben a szállítmányozó nem tud kellőképpen rövid idő alatt utasítást szerezni az áru felett rendelkezésre jogosulttól, és a körülmények lehetővé teszik a fuvar teljesítését kissé más körülmények között, mint azok, amelyek a fuvarlevélben szerepelnek, akkor a szállítmányozónak olyan intézkedéseket kell tennie, amelyek a az áru felett rendelkezési joggal bíró személy érdekében a legjobbnak ítél.

Írásbeli fenntartás a feltétele a követelések teljesíthetőségének

Az Egyezmény 30. cikk 3. bekezdése értelmében Kiszolgáltatási késedelem esetében kártérítésnek csak abban az esetben van helye, ha attól az időponttól számított 21 napon belül, amikor az árut a címzett rendelkezésére bocsátották, írásbeli fenntartást közöltek a fuvarozóval.

Mi legyen a fenntartás tartalma? – Az Egyezmény nem javasol semmilyen mintát vagy tartalmat. Elegendő, hogyha a fuvarlevélen vagy egyéb dokumentumon feltüntetésre kerül, hogy az áru késedelemmel érkezett meg. A fenntartásnak azonban írásos formájúnak kell lennie.

A legegyszerűbb a fenntartásokat a fuvarlevélre rögzíteni. Elektronikus postát is lehet alkalmazni, de csak a szkennelt változatot elküldeni mellékletben (az eredeti dokumentumnak léteznie kell). Csak e-mailt küldeni kockázatos, mivel megeshet, hogy nem fogják elegendőnek tartani az eredeti dokumentum hiányában.

Mi a helyzet, ha nincs fenntartás?

Amennyiben az áruval rendelkezni jogosult személy nem küldi meg a fenntartásait határidőre, vagy nem írásban teszi meg, mindennemű követelés a késedelem jogcímén érvényét veszti. Másként mondva, a követelések behajtása ilyen jogcímen nem lehetséges.

Mi fenyegeti a szállítmányozót késedelem esetén?

Késedelem esetén a szállítmányozó köteles kártérítést fizetni, amely nem haladhatja meg a fuvardíj értékét (felelősség korlátja). Csak magának a késdelemnek a jelentkezése még nem elegendő, hogy követeléssel lehessen fellépni a szállítmányozó ellen. A CMR Egyezmény 23. cikk 5. bekezdése értelmében késedelem esetében, a rendelkezésre jogosultnak bizonyítania kell, hogy kára keletkezett.

A késedelemért felszámított kötbér nem legális

Mindennemű kötbér a rakomány késedelmes leszállításáért a célba, vagy a gyártósor leállásáért késedelem miatt jog szerint érvénytelen. Ez az Egyezmény 41. cikkéből következik, amely kijelenti, hogy semmis és hatálytalan minden olyan kikötés, amely a jelen Egyezmény rendelkezéseitől közvetve vagy közvetlenül eltér. Mivel a CMR egyezmény szabályozza a késedelem kérdését és egyszerre nem számol a kötbérekkel, így azok bevezetése a szállítmányozási szerződésbe/fuvarmegbízásba nem lem legális, és semmisnek tekintendő.

Mikor nem érvényes a szállítmányozó felelősségi korlátja?

A CMR Egyezmény 29. cikke értelmében fuvarozó nem hivatkozhat e fejezetnek azokra a rendelkezéseire, amelyek felelősségét kizárják vagy korlátozzák, illetve, amelyek a bizonyítási terhet elhárítják, ha a kárt az ő szándékossága vagy őt terhelő olyan súlyos gondatlanság okozta, amely az ügyben eljáró bíróság által alkalmazott jog szerint a szándékossággal egyenértékűnek minősül. Ilyen esetben a szállítmányozó a kár teljes összegéért felel.

A CMR Egyezmény 26. cikke

Természetes, hogy a rendelkezésre jogosult személy követelhet a fuvardíjat meghaladó kártérítést, amennyiben a feladó meghatározta a megállapodás szerinti határidő túllépéshez fűződő különleges kiszolgáltatási érdek összegét. (CMR 26. cikk).

Foto: Barry Davis/ Wikimedia Commons

Címke