Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Vykdydamos platesnę ES žiedinės ekonomikos politiką, šiandien ES valstybės narės pritarė plataus užmojo priemonių rinkiniui, kuriuo siekiama, kad ES atliekų srities teisės aktai būtų tinkami ateičiai.

Naujosiomis taisyklėmis, kurios grindžiamos Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio, pateikto 2015 m. gruodžio mėn., Komisijos pasiūlymais, bus padėta išvengti atliekų susidarymo ir gerokai padidinti komunalinių ir pakuočių atliekų, kurių neįmanoma išvengti, perdirbimą.

Dėl jų palaipsniui bus mažinama sąvartynuose šalinamų atliekų. Be to, jomis skatinama naudoti ekonomines priemones, tokias kaip didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. Naujaisiais teisės aktais sustiprinama atliekų hierarchija, t. y. reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi konkrečių priemonių teikti pirmenybę prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, o ne šalinimui sąvartynuose ir deginimui, ir tokiu būdu kuriama žiedinė ekonomika.

„Galutinis naujųjų ES atliekų taisyklių patvirtinimas Taryboje – svarbus žiedinės ekonomikos Europoje momentas. Iškelti nauji perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose plataus užmojo tikslai didina siekių geriau tvarkyti atliekas Europoje patikimumą. Dabar mūsų pagrindinis uždavinys yra užtikrinti, kad šiame atliekoms skirtame rinkinyje duoti pažadai vien jais neliktų. Komisija darys viską, kad padėtų valstybėms narėms ir kad naujieji teisės aktai būtų įgyvendinti.“, – teigia už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella.

Komisija pateikė pirmuosius naujųjų atliekų taisyklių pasiūlymus 2014 m. Jie buvo atsiimti ir pakeisti geriau parengtais, platesnio užmojo pasiūlymais, kuriais labiau prisidedama prie žiedinės ekonomikos ir kurie yra J.-C. Junckerio Komisijos žiedinės ekonomikos darbotvarkės dalis, 2015 m. gruodžio mėn. Tie pasiūlymai buvo priimti ir dabar priklauso ES taisyklių sąvadui.

Šiandien priimtos naujosios taisyklės yra moderniausi atliekų teisės aktai pasaulyje, tad ES rodo pavyzdį, kuriuo turėtų pasekti kitos valstybės.

Informacija apie naująsias atliekų taisykles.

Komunalinių atliekų perdirbimo tikslai

Iki 2025 m. Iki 2030 m. Iki 2035 m.
55 % 60 % 65 %

Be to, griežtesnės perdirbimo dalies apskaičiavimo taisyklės padės geriau stebėti realią pažangą siekiant žiedinės ekonomikos.

Naujieji pakuočių atliekų perdirbimo tikslai

Iki 2025 m. Iki 2030 m.
Visos pakuotės 65 % 70 %
Plastikas 50 % 55 %
Mediena 25 % 30 %
Juodieji metalai 70 % 80 %
Aliuminis 50 % 60 %
Stiklas 70 % 75 %
Popierius ir kartonas 75 % 85 %

Atskiras surinkimas

Dėl naujųjų atskiro surinkimo taisyklių, kurios grindžiamos galiojančia atskiro popieriaus ir kartono, stiklo, metalų ir plastiko surinkimo prievole, pagerės antrinių žaliavų kokybė ir jų panaudojimas: pavojingos buitinės atliekos atskirai turės būti pradėtos rinkti iki 2022 m., biologinės atliekos – iki 2023 m., o tekstilė – iki 2025 m.

Laipsniškas šalinimo sąvartynuose sumažinimas

Atliekų šalinimas sąvartynuose yra nesuderinamas su žiedine ekonomika, be to, tai darant gali būti teršiamas vanduo, dirvožemis ir oras. Iki 2035 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis turi būti sumažintas iki 10 % ar dar mažesnio viso susidariusių komunalinių atliekų kiekio.

Paskatos

Naujaisiais teisės aktais numatoma naudoti daugiau veiksmingų ekonominių ir kitų priemonių atliekų hierarchijai paremti. Vykstant šiam perėjimui svarbus vaidmuo teks gamintojams – jie taps atsakingi už savo produktus šiems tapus atliekomis. Dėl naujų reikalavimų didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms pagerės jų veiksmingumas ir valdymas. Be to, iki 2024 m. turi būti nustatytos privalomos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos visoms pakuotėms.

Prevencija

Naujaisiais teisės aktais ypatingas dėmesys bus skiriamas atliekų prevencijai ir nustatomi svarbūs maisto atliekų ES ir jūros šiukšlinimo baigimo tikslai. Tai padės siekti šių sričių JT darnaus vystymosi tikslų.

Tolesni veiksmai

Naujosios taisyklės įsigalios po 20 dienų nuo jų paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

Pagrindiniai faktai

Įgyvendindama Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, Europos Komisija 2015 m. gruodžio 2 d. priėmė teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl atliekų pasiūlymų rinkinį.2017 m. gruodžio 18 d. teisėkūros institucijos preliminariai susitarė dėl keturių teisės aktų dėl atliekų pasiūlymų. Europos Parlamentas patvirtino susitarimą 2018 m. balandžio mėn. plenariniame posėdyje.

Šalt. Europos Komisijos pranešimas spaudai/nuotr. MaxPixel

 

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros