Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Państwowy Komitet Graniczny Białorusi zaczął aktywnie egzekwować prawo, zgodnie z którym za poszczególne wykroczenia służby mogą zabronić kierowcom wjazdu na teren swojego kraju. Zakaz można otrzymać np. za zmianę miejsca postoju w punkcie kontrolnym bez zgody służb. Zobaczcie, za co jeszcze można otrzymać zakaz.

Odmowę wjazdu na teren Białorusi określa art. 30 Ustawy z 4 stycznia 2010 r. nr 105-Z O statusie prawnym cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Republice Białoruś. Służby celne mogą odmówić kierowcom wjazdu na terytorium kraju, jeżeli:

– cudzoziemiec naruszył na przejściu granicznym obowiązujące zasady przekraczania granicy państwowej lub dopuścił się wykroczeń względem prawa celnego,

– cudzoziemiec w czasie pobytu na terytorium Białorusi wielokrotnie (pięć lub więcej razy) w ciągu jednego roku kalendarzowego został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej (w tym za naruszenie przepisów ruchu drogowego),

– cudzoziemiec, który w czasie pobytu na terytorium Białorusi został ukarany karą grzywny i nie uiścił tej opłaty w terminie, określonym w aktach prawnych.

Na podstawie decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Białorusi kierowca może zostać włączony do rejestru osób niepożądanych. Zakaz może obowiązywać od sześciu miesięcy do pięciu lat.

Wykroczenia, za które kierowca nie wjedzie na teren Białorusi

Obowiązki osób, znajdujących się w punktach kontrolnych, reguluje art. 43 Ustawy z 21 czerwca 2008 r. nr 413-3 “Na granicy państwowej Republiki Białorusi”. Zgodnie z ustawą, w punktach kontrolnych na białoruskiej granicy kierowcom zabrania się:

– fotografowania i filmowania,

– prowadzenia rozmów przez urządzenia komórkowe, zakłócających przebieg kontroli,

– pozostawiania banknotów w dokumentach, okazywanych w trakcie kontroli,

– przekazywania funkcjonariuszom jakichkolwiek przedmiotów, posiadających wartość materialną, w tym składanie propozycji, z których funkcjonariusze mogą czerpać korzyści majątkowe,

– przebywania w pomieszczeniach służbowych, gdzie odbywa się kontrola dokumentów oraz przemieszczania się pomiędzy pomieszczeniami bez zezwolenia funkcjonariuszy,

– zmieniać miejsce postoju pojazdów bez zezwolenia funkcjonariuszy,

– pozostawania oraz pozostawiania pojazdów i ładunków na przejściach granicznych po przejściu kontroli bez zezwolenia funkcjonariuszy.

Popełnienie wykroczenia z powyższej listy może być uznane jako naruszenie zasad przekraczania granic państwowych i stanowić podstawę do podjęcia decyzji o zakazie wjazdu na terytorium Białorusi. Podobnie jest w przypadku innych wykroczeń, wskazanych w art. 30 Ustawy „O statusie prawnym cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Republice Białoruś”.

Dlatego warto by przewoźnicy zorganizowali dla kierowców ciężarówek szkolenia na temat konieczności ścisłego przestrzegania białoruskich przepisów.

Co w przypadku otrzymania zakazu wjazdu do Białorusi?

Jeśli kierowca otrzymał zakaz wjazdu na teren Białorusi, należy obowiązkowo uzyskać od funkcjonariusza służb celnych uzasadnienie takiej decyzji, a potem zaskarżyć odmowę na oficjalnej stronie Państwowego Komitetu Granicznego (www.gpk.gov.by).

Procedura składania skargi wygląda następująco:

1. Złożenie wniosku elektronicznego dla osób fizycznych lub osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych.

– W przypadku osób fizycznych wniosek powinien zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub miejsce pobytu, opis zażalenia i adres elektroniczny;

– We wniosku osób prawnych i przedsiębiorców należy podać: nazwę i adres podmiotu, opis zażalenia, imię i nazwisko oraz adres elektroniczny osoby składającej wniosek;

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– dokumenty upoważniające do reprezentowania osób składających odwołanie,

– wszystkie dokumenty, które w jakikolwiek sposób mogą pomóc w podjęciu decyzji o odwołaniu zakazu (decyzje poprzednich zażaleń, pozwolenia funkcjonariuszy na odpowiednie zachowanie się kierowców, dowody wpłat itd.). Dokumenty muszą być dołączone do wniosku w jednym z formatów: PDF/A, DOCX, DOC, RTF, TXT, ODT, ZIP, RAR, PNG, TIFF, JPEG, JPG.

Uwaga!

– Wniosek musi być złożony w języku białoruskim lub rosyjskim.

– Komitet Graniczny odrzuci wniosek, jeśli będzie zawierać niepełne dane lub nieczytelną informację.

– We wniosku zabrania się używania nieprzyzwoitych lub obraźliwych słów i wyrażeń.

W sprawie wyjaśnienia powodów zakazu wjazdu i złożenia odwołania można też wystąpić do Departamentu Obywatelstwa i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi. Wniosek należy przesłać na adres mailowy dcm@mia.by. Do wniosku należy dołączyć skan paszportu kierowcy oraz informacje o celu i dacie wjazdu/wyjazdu z kraju, a także dokument poświadczający zakaz. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie pod telefonem +375 17 218 7236.

Fot. Wikimedia Commons/Hannu

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu