Zbliża się ważny termin dla uczestników przewozów ADR. Za spóźnienie grozi kara

Zbliża się ważny termin dla uczestników przewozów ADR. Za spóźnienie grozi kara

Już tylko nieco ponad dwa tygodnie zostały na złożenie sprawozdania rocznego ADR. Termin na przekazanie raportu o bilansie przewozów takich niebezpiecznych ładunków jak paliwa, nawozy, gazy itp. mija 28 lutego. Co ważne, obowiązek ten dotyczy nie tylko przewoźników zajmujących się transportami ADR.

 

Artykuł dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych

Już tylko nieco ponad dwa tygodnie zostały na złożenie sprawozdania rocznego ADR. Termin na przekazanie raportu o bilansie przewozów takich niebezpiecznych ładunków jak paliwa, nawozy, gazy itp. mija 28 lutego. Co ważne, obowiązek ten dotyczy nie tylko przewoźników zajmujących się transportami ADR.

Według ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, obowiązek dostarczenia rocznego sprawozdania o przewozach ADR ciąży nie tylko na przewoźniku, ale również na innych uczestnikach. Takie zestawienie powinny przygotować firmy, których działalność obejmuje załadunek, pakowanie, napełnianie lub rozładunek.

Warto pamiętać, że jeśli przewóz materiałów niebezpiecznych odbywał się w całości poza terytorium Polski, w próżnych nieoczyszczonych opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach oraz w ilości mniejszej niż wskazania w ustawie, to nie ma konieczności sporządzenia bilansu towarów i operacji transportowych – przypomina Jarosław Łabisz, ekspert OCRK.

W zależności od tego, czy transport ADR odbywał się po drogach, koleją lub statkami żeglugi rzecznej – sprawozdanie składa się w odpowiedniej instytucji.

W przypadku przewozu drogowego  – wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Przy przewozach kolejowych – Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, natomiast w przypadku transportu rzecznego – dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Sprawozdanie roczne ADR przygotowuje doradca

Istotne jest też to, by sprawozdanie roczne ADR sporządziła uprawniona do tego osoba. Według przepisów powinien to zrobić doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

– Wyznaczenie takiej osoby w firmie transportowej jest obowiązkowe, a brak doradcy może skutkować nałożeniem kary administracyjnej o wartości 5 tys. złotych – ostrzega Jarosław Łabisz.

Doradca powinien się legitymować ważnym świadectwem Transportowego Dozoru Technicznego, które jest wydawane na 5 lat po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu oraz zweryfikowaniu spełnienia warunków formalnych. Listę doradców można sprawdzić na stronie TDT.

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych powinien przygotować sprawozdanie roczne w dwóch egzemplarzach, podpisać je imieniem i nazwiskiem oraz podać numer swojego świadectwa. Samo wysłanie zestawienia do WITD jest już obowiązkiem uczestnika przewozu ADR. Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi lub się spóźni, musi liczyć się z karą. Jej wysokość zależy od tego, ile czasu minęło od terminu na złożenie sprawozdania.

Kary za spóźnienie

Jeśli opóźnienie jest krótsze niż 14 – kara wynosi 200 zł, gdy jest dłuższe niż 14 – sankcja wynosi 2 tys. zł. Najbardziej dotkliwa karę ponoszą ci, którzy spóźnią się ze złożeniem raportu więcej niż 3 miesiące, bo zapłacą 5 tys. zł

W przypadku popełnienia błędu polegającego na dostarczeniu sprawozdania niewłaściwego inspektoratu, gdy ITD stwierdzi brak raportu, przedsiębiorca powinien się liczyć z kontrolą. Dlatego ważne jest, by archiwizować w siedzibie firmy drugi egzemplarz dokumentu (przez 5 lat od daty wysyłki).

Trzeba też pamiętać, że gdy WITD zauważy brak sprawozdania rocznego ADR, a w firmie nie został wyznaczony doradca ds. bezpieczeństwa, wysokość kary może sięgać nawet 10 tysięcy złotych.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Poradnik: ITD kontrola przewoźnika_

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty