Ostatnie dni na złożenie sprawozdania rocznego z ADR. Za spóźnienie grożą kary

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Ostatnie dni na złożenie sprawozdania rocznego z ADR. Za spóźnienie grożą kary

Nieubłaganie zbliża się dzień 28 lutego. Dla większości będzie to prawdopodobnie normalny czwartek, ale dla przedsiębiorców związanych z transportem towarów niebezpiecznych to jeden z najważniejszych dni w roku. Co takiego istotnego jest w tej dacie? Śpieszę z wyjaśnieniami.

Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (dalej: „Ustawa”), obowiązany jest wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. Musi zrobic to w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie roczne z ADR przesyła się odpowiednio:

1. wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego;

2. Prezesowi Urzędu Kolejowego – w zakresie przewozów koleją;

3. dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową.

Nie tylko przewoźnik uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych

Obowiązek dotyczy każdego uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych. Skoro mowa o uczestniku przewozu towarów niebezpiecznych, należy wyjaśnić, co kryje się pod tym pojęciem. Sama ustawa definiuje to w sposób bardzo ogólny stanowiąc, że uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych są podmioty wymienione w ADR, RID lub ADN lub jednostka wojskowa, prowadzące działalność związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

Wskazując konkretnie, uczestnikiem przewozu będzie przewoźnik, załadowca, rozładowujący oraz pakujący i rozlewający towary niebezpieczne, o ile nie podlega wyłączeniu.

Kto przygotowuje sprawozdanie roczne z ADR?

Podmiotem przygotowującym sprawozdanie roczne nie jest sam uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy, doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przygotowuje sprawozdanie roczne w dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy.

Pamiętać należy, że obowiązkiem doradcy jest tylko i wyłącznie sporządzenie takiego sprawozdania, natomiast na uczestniku przewozu towarów niebezpiecznych leży obowiązek przesłania go w terminie do odpowiednich organów.

Ściśle określony wzór sprawozdania

Wzór sprawozdania rocznego jest ściśle określony i stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

Kary za przesłanie sprawozdania po terminie

Niewykonanie obowiązku złożenia sprawozdania rocznego obwarowane jest karą finansową, której wysokość uzależniona jest od tego, jak długi okres upłynął od terminu ustawowego (28 lutego) do dnia przesłania sprawozdania.

Ustawa rozróżnia następujące sytuacje w przypadku nieprzesłania w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania:

1. jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni – kara wynosi 200 zł;

2. jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni – kara wynosi 2 tys. zł;

3. jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące – kara wynosi 5 tys. zł.

Fot. PKN Orlen

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty