Za tydzień wchodzą ważne zmiany w SENT. Sprawdź, jakie obowiązki będą mieli przewoźnik i kierowca

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Za tydzień wchodzą ważne zmiany w SENT. Sprawdź, jakie obowiązki będą mieli przewoźnik i kierowca

Już od 1 października będą obowiązywać zmiany w systemie SENT. Wprowadzają one nowe obowiązki, które spoczywać będą na przewoźnikach i kierowcach, a związane są z przekazywaniem danych o położeniu ciężarówki wiozącej towary wrażliwe. Niedopełnienie tych wymogów będzie równoznaczne z dotkliwymi sankcjami finansowymi. Pewną pociechą może być jednak to, że na razie w przypadku stwierdzenia uchybień kary nie będą nakładane. 

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów z 15 czerwca 2018 r. wprowadza do systemu monitorowania przewozu zmiany polegające na obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary wrażliwe. Wprowadzone rozwiązania mają na celu wyeliminowanie nieewidencjonowanego obrotu towarami i wyrobami akcyzowymi, a przez to wzmocnienie konkurencyjności i stabilności gospodarki.

Zmiany w SENT – geolokalizacja pojazdów

Zgodnie ze zmianami przewoźnik jest zobowiązany wyposażyć środek transportu w urządzenie, którym może być:

lokalizator, czyli urządzenie (np. tablet, smartfon), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru

lub

– system używany przez przewoźnika gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL).

Lokalizator o nazwie SENT-GEO ma być dostępny bezpłatnie dla urządzeń z systemem Google Android i Apple IOS.

Jak wskazuje ustawodawca przekazywane dane geolokalizacyjne to:

– współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu, jego prędkość, data i godzina pozyskania tych współrzędnych,

– azymut środka transportu,

– błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu – numer lokalizatora lub ZSL powinien być wpisany w zgłoszeniu.

Za uruchomienie i wyłączenie lokalizatora odpowiada kierowca.

Uwaga! Nowe kary

Ustawa przewiduje wysokie kary dla przewoźników:

10 tys. zł – w przypadku nie przekazania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania drogowego i brak wyposażenia,

od 5 tys. do 7,5 tys. zł – jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. jeśli  nie został włączony).

Lokalizator będzie informował kierującego przez komunikaty na ekranie o jego nieprawidłowym działaniu i czasie niesprawności. Stwierdzenie innych niesprawności, np. rozładowania się smartfona, jest obowiązkiem kierującego.

Awaria lokalizatora – trzeba stanąć

W przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji trwającej dłużej niż jedną godzinę, kierujący pojazdem samochodowym jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej.

Następnie transport może być kontynuowany po wyborze przez przewoźnika jednego z alternatywnych rozwiązań:

1) po przywróceniu sprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji albo

2) po przeładunku towaru na środek transportu wyposażony w sprawny lokalizator albo którego dane geolokalizacyjne są przekazywane do rejestru z zewnętrznego systemu lokalizacji,

3) po wyposażeniu środka transportu w sprawny (nowy) lokalizator,

4) po przekazaniu przez przewoźnika informacji naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, na terenie którego stwierdzono trwającą dłużej niż jedną godzinę niesprawność lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji, i:

a) nałożeniu zamknięć urzędowych

b) zarządzeniu konwoju, o którym mowa w art. 67 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.).

Ważną kwestię w tej sprawie stanowią przepisy przejściowe, które mówią, że do przewozów towarów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów nowelizowanej ustawy stosowane będą przepisy obowiązujące w dniu rozpoczęcia tego przewozu. Co jednak ważniejsze to, że do 31 grudnia 2018 r. nie będą stosowane kary wobec przewoźników i kierujących, za niedopełnienie obowiązków związanych z przesyłaniem danych geolokalizacyjnych.

Fot. Pixabay/mohamed_hassan

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty