Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Kovo 13 d. Užimtumo reikalų komisarė Marianne Thyssen savo pranešime glaustai išdėstė socialinių idėjų, kurios yra paremtos Europos socialinių teisių kodeksu, teisinėse sistemose ES valstybėse įvedimo viziją. Prioritetiniai veiksmai tai Europos Darbo reikalų institucijos įsteigimas.

Iniciatyva sukurti naują ES instituciją tai Europos Komisijos teisėkūros iniciatyvos paketo dalies elementas, kuris vadinasi – Socialinio Teisingumo Paketas. Ši įstaiga turi remti sąžiningą judrumą Europos Sąjungoje. Komisija nori, kad tokia agentūra pradėtų dirbti nuo 2019 m. Kitos iniciatyvos pagal Socialinio Teisingumo Paketą bus pateiktos 2018 metų antrąjį ketvirtį.

– Europa auga, o kartu auga ir užimtumas, bet privalome užtikrinti, kad tas augimas teiktų naudos visiems. Skelbiamame dokumentų rinkinyje pristatyta įvairių priemonių, kuriomis bus siekiama šio tikslo, pavyzdžiui, kuriomis užtikrinama, kad gyvenimo ir darbo bet kurioje Europos Sąjungos šalyje taisyklės būtų visiems žinomos ir tinkamai vykdomos, kad būtų stebimas Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas, suteikiamas didesnis impulsas įgyvendinti socialines teises ir skiriama daugiau dėmesio prieigai prie socialinės apsaugos. Stipresnė socialinė Europa – tvaresnė Europa – teigia už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis.

– Šiandien pateikiamas pasiūlymas dėl Europos darbo institucijos – mūsų siekio užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą kulminacija. Tai – gerai veikiančios Europos darbo rinkos būtinybė. Ši institucija padės judiems piliečiams ir įmonėms gauti teisingą informaciją ir stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą taikant sąžiningas ir veiksmingas taisykles. O pasiūlymu dėl prieigos prie socialinės apsaugos drauge su valstybėmis narėmis siekiame, kad niekas neliktų nuošalyje. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad žmonėms būtų mokamos adekvačios išmokos nepriklausomai nuo to, kaip vystosi darbo pasaulis – pasakė už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen.

Per pastarąjį dešimtmetį judžių piliečių, gyvenančių ir dirbančių kitoje valstybėje narėje, skaičius padvigubėjo ir 2017 m. pasiekė 17 mln. Europos darbo institucija padės pavieniams asmenims, įmonėms ir nacionalinėms administracijoms kuo geriau pasinaudoti laisvo judėjimo teikiamomis galimybėmis ir užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą. Institucija sieks trejopo tikslo.

Europos darbo institucijos tikslai

Projekto reglamente rašoma, jog (kaip teisinio reguliavimo aktas bus tiesiogiai taikoma valstybėse narėse nereikalaujant papildomų teisėkūros priemonių jų pusėje) tarnybos tikslas turi būti:

– sudaryti asmenims ir darbdaviams geresnę prieigą prie informacijos dėl jų įgaliojimų ir pareigų taip pat ir dėl teikiamų su tuo susijusių paslaugų (pvz., siekiant skatinti judrumo iniciatyvą, stažuotę ir pan.);

– skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių tarpvalstybinio vykdymo/teisės aktų, Europos Sąjungos, palengvinant bendrus patikrinimus;

– tarpininkauti ir palengvinti esant ginčams tarp nacionalinių institucijų arba darbo rinkos nesklandumų atveju.

Analizuojant toliau reglamento projektą, Užimtumo Reikalų Tarnybai yra patikėtos tokios užduotys:

– palengvinti prieigą prie informacijos apie asmenų ir darbdavių teises ir pareigas tarpvalstybiniais atvejais ir tarpvalstybinių paslaugų atvejais (nurodyta aukščiau);

– koordinuoti ir paremti bendras patikrinimo inspekcijas;

– analizuoti ir įvertinti riziką, susijusią su tarpvalstybiniu judėjimu;

– paremti valstybes nares efektyviai ir veiksmingai naudotis ES teise;

– tarpininkauti sprendžiant ginčus tarp institucijų, susijusių su Europos Sąjungos teisės įgyvendinimu valstybėse narėse

– palengvinti bendradarbiavimą tarp suinteresuotų šalių tarpvalstybiniais atvejais darbo rinkos sutrikimų atveju.

Kitaip tariant, vienas iš svarbių naujos tarnybos tikslų turėtų būti stipri komandiravimo darbuotojų kontrolė, stiprinant ES kovą su sukčiavimu bei remiant koordinuotą jungtinį darbdavių patikrinimo atlikimą.

2017 m. paskutinįjį ketvirtį Europos Komisija vykdė viešas konsultacijas dėl būsimos Tarnybos, tame tarpe ir transporto sektoriuje. Buvo abejonių, kad Europos Komisijos pasiūlymai gali sukelti piktnaudžiavimus nekovojant su nesąžininga konkurencija ir su kitais teisės pažeidimais, tačiau apribojant prieigą užsienio darbdaviams prie vietos rinkų besirūpinant paslaugų teikimo laisve.

Nuotr. European Union

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros