Powroty ciężarówek i zasady kabotażu z Pakietu Mobilności podbiją roczną emisję CO2 o dodatkowe miliony ton

Powroty ciężarówek i zasady kabotażu z Pakietu Mobilności podbiją roczną emisję CO2 o dodatkowe miliony ton

Powroty ciężarówek i zasady kabotażu z Pakietu Mobilności podbiją roczną emisję CO2 o dodatkowe miliony ton

Komisja Europejska opublikowała w ubiegłym tygodniu wyniki dwóch badań, które zleciła jeszcze w 2020 roku, w celu oceny spodziewanych skutków dwóch konkretnych aspektów Pakietu Mobilności. Wynika z nich, że grozi nam nawet 3,3 mln ton dodatkowych emisji CO2 rocznie.

Dwa wymogi tj. obowiązkowy powrót pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co osiem tygodni oraz stosowanie kontyngentów kabotażowych w międzynarodowych przewozach kombinowanych – zostały dodane przez Parlament Europejski i Radę UE. Nie były częścią pierwotnej propozycji Pakietu Mobilności przygotowanej przez Komisję Europejską.

W trakcie negocjacji nad Pakietem Komisja wyraziła obawę dotyczącą tych dwóch aspektów, wskazując że są one sprzeczne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu. Te dwa przepisy nie zostały poddane ocenie wpływu przed przyjęciem Pakietu Mobilności przez współustawodawców, dlatego Komisja zobowiązała się do przeprowadzenia dokładnej oceny ich prawdopodobnego wpływu na klimat, środowisko i jednolity rynek. Oba badania zostały przeprowadzone przez niezależnych konsultantów i są już zakończone. Komisja podzieliła się wynikami analiz z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim.

Emisja CO2 będzie większa

Wyniki sugerują, że obowiązek powrotu dla samochodów ciężarowych oraz kontyngenty nałożone na operacje transportu kombinowanego prawdopodobnie będą miały negatywne skutki, doprowadzając do wzrostu emisji z transportu.

Analiza obowiązku powrotu pojazdów pokazuje, że w scenariuszu, który zgodnie z badaniem jest najbardziej prawdopodobny, przepis ten może spowodować dodatkowe przejazdy, potencjalnie skutkujące nawet 2,9 mln ton dodatkowych emisji CO2 w 2023 r. (wzrost emisji z międzynarodowego transportu drogowego towarów o 4,6 proc.). We wszystkich trzech przeanalizowanych scenariuszach wzrost emisji CO2 wynosi od 0,8 do 4,6 proc.

Ograniczenia kabotażu uderzą w przewozy intermodalne

W badaniu koncentrującym się na kontyngentach kabotażowych dla międzynarodowych przewozów kombinowanych oszacowano, że powszechne korzystanie przez państwa członkowskie z możliwości ich wprowadzenia mogłoby doprowadzić do dodatkowych 397 tys. ton emisji CO2 oraz do potencjalnych negatywnych skutków długoterminowych dla kolejowych i intermodalnych przewozów towarowych.

Biorąc pod uwagę wyniki obu badań, te dwa przepisy mogłyby zatem spowodować do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie, co jest porównywalne z roczną wartością całkowitych emisji z transportu w Estonii. Mogłyby one również wygenerować do 704 ton tlenków azotu i 251 ton pyłu zawieszonego (PM2,5).

Tym samym potwierdziły się obawy podnoszone przez TLP w rozmowach z instytucjami UE podczas uchwalania przepisów Pakietu Mobilności. To nasza organizacja prowadziła cały czas dialog z Komisją Europejską, prosząc o to, aby zleciła ona badanie niezależnej firmie, która oceni wpływ tych dwóch wymogów na środowisko.

Zamiarem Komisji jest teraz rozpoczęcie dyskusji z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat możliwych dalszych działań w oparciu o dane i wyniki wspomnianych dwóch badań. TLP będzie nadal aktywnie działało w tym temacie.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)