TransInfo

Filipiak Babicz Expert House

Jak uniknąć zapłaty kar za błędy w SENT

Przewoźnik nie przedstawił środka transportu do kontroli w wyznaczonym przez Urząd Celno– Skarbowy miejscu, zmieniono trasę przejazdu, czy kontrola SENT wykazała błędy? W zgłoszeniu SENT nie uzupełniono numeru licencji lub wskazano jej nieprawidłowy numer? A może wskazano nieprawidłowe numery rejestracyjne pojazdów wykonujących przewóz lub nie wskazano numeru dokumentu przewozowego? Czy w takim wypadku możliwe jest uniknięcie zapłacenia kary nałożonej przez organ? Jeśli tego rodzaju błędy są drobnymi naruszeniami będącymi wynikiem przeoczenia, omyłki pisarskiej, roztargnienia nie zaś działania umyślnego, celowego, a także błędy te nie prowadzą do uszczuplenia podatku VAT i akcyzy organy mogą odstąpić od nałożenia kary.

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Jak się okazuje popełnienie najmniejszych błędów w zgłoszeniu SENT (nawet najdrobniejszych pomyłek podczas wpisywania numerów rejestracyjnych pojazdów lub dokumentów przewozowych może skutkować nałożeniem wysokich kar pieniężnych. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania takim sytuacjom jest więc staranne przestrzeganie wymogów prawnych i dokładność w działaniach, aby wyeliminować ryzyko popełnienia błędów. W przypadku, gdy mimo to pojawią się nieprawidłowości, a Urząd Celno-Skarbowy zainicjuje procedurę kontrolną, kluczowe jest aktywne uczestnictwo w postępowaniu. Takie zaangażowanie pozwala na efektywne wyjaśnianie wszelkich niejasności oraz może skutkować umorzeniem kary przez organ.

Odstąpienie od nałożenia kary

Ustawa o systemie monitorowania drogowego i przewozu towarów zwana dalej ustawą SENT przyznaje możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej przez organ. Istnieją dwie kluczowe przesłanki: ważny interes strony oraz interes publiczny.

Ważny interes strony ma kontekst szczególny, gdyż odnosi się do kondycji finansowej podmiotu. Oceniając tę przesłankę, organ musi rozważyć, czy strona jest w stanie sprostać finansowym konsekwencjom nałożonej kary. W postępowaniu należy powołać się na kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz przedstawić dowody na jej potwierdzenie. Przesłanka ta w ostatnich miesiącach, w których obserwujemy bardzo trudną sytuację gospodarczą sektora TSL stanowi większe uzasadnienie dla odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej niż dotychczas. Należy podkreślić, że organ sam nie dokona oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy, z takim wnioskiem trzeba wystąpić w toku postępowania.

Z kolei interes publiczny stanowi o wiele szersze pole do interpretacji. Nie jest on zdefiniowany wprost w ustawie SENT, a jego konkretne wypełnienie zależy od rozstrzygnięć organów orzekających. W orzecznictwie dotyczącym SENT, sądy podkreślają konieczność oceniania tej przesłanki przez pryzmat celów regulacji, mających na względzie uszczelnienie systemu podatkowego. Uzasadnienia wyroków wskazują, że organy nie mogą odmawiać odstąpienia od nałożenia kary z góry, bez gruntownego przeanalizowania konkretnej sprawy. Kary pieniężne powinny być nakładane tylko w sytuacji, gdy naruszenie ma charakter istotny, zagrażający interesom finansowym państwa. Nadto zgodnie z zasadą proporcjonalności interes publiczny obejmuje zarówno sprawiedliwość, bezpieczeństwo, jak i zaufanie obywateli do organów państwa. Organ administracyjny winien zatem ocenić, czy surowość kary jest adekwatna do przewinienia, z uwzględnieniem skali potencjalnego uszczerbku dla dochodów publicznych. Nie można przyjąć, że drobna omyłka pisarka polegająca np. na pomyleniu kolejności znaków podczas wskazywania numeru listu przewozowego powinna skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej rzędu od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tego rodzaju postępowanie nie przynosi żadnych korzyści rozumianych jako interes publiczny, a stanowi jedynie profiskane podejście organów administracji.

Filipiak Babicz Expert House

Interes publiczny a rodzaj błędu – ważne jest rozróżnienie, czy naruszenia wynikają z nieumyślnych błędów czy celowych działań. W sytuacji nieintencjonalnych pomyłek, interes publiczny może stanowić podstawę do odstąpienia od sankcji, szczególnie gdy błąd nie miał wpływu na uszczuplenie należności publicznoprawnych. Zatem przy ocenie, czy odstąpić od nałożenia kary, kluczowe powinno być nie tyle stan majątkowy podmiotu, co natura naruszenia i jego potencjalne konsekwencje dla dochodów państwa. W kontekście błędów formalnych, sądy administracyjne wskazują, że niekompletne zgłoszenia SENT, takie jak pominięcie numeru licencji, nie powinny automatycznie skutkować karą, o ile nie zagrażają one celom ustawy.

Raport Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zgodnie z treścią Raportu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pt.: „Problematyka nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców,” należy wskazać, że Rzecznik stoi na stanowisku, iż w każdym przypadku dotyczącym drobnych uchybień obowiązkom ustawy SENT, które nie są dokonywane w celu nadużycia, lecz wynikają ze zwykłych błędów przedsiębiorców, a w sprawie brak jest ryzyka wystąpienia jakichkolwiek uszczupleń należności publicznoprawnych, interes publiczny przemawia za nienakładaniem wysokich kar pieniężnych na przedsiębiorców.

Dodatkowo obowiązek odstąpienia od kary występuje, gdy niezaktualizowanie danych w zgłoszeniu wynikło z niedostępności rejestru. Niedostępność rejestru warto dodatkowo udokumentować lub dokonać stosownego zgłoszenia.

Podsumowanie

Uniknięcie obowiązku zapłaty kary pieniężnej nie jest łatwe, ale nie jest też niemożliwe. Istotnym jest wykazanie powyższych przesłanek. Jeśli wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie o nałożenie kary na gruncie SENT należy wziąć w nim udział, złożyć wyjaśnienia i udowodnić swoją argumentację. Organy niechętnie odstępują od nałożenia kar jednak sądy administracyjne bardzo często zmieniają zaskarżone decyzje. Filipiak Babicz Legal w ramach obsługi prawnej dedykowanej branży TSL prowadzi tego rodzaju postępowania na każdym ich etapie. Jeśli Twoja firma potrzebuje pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.