Klauzula czynności zabezpieczenia towaru w OCP. Dlaczego warto ją mieć?

Klauzula czynności zabezpieczenia towaru w OCP. Dlaczego warto ją mieć?

W praktyce powstaje wiele wątpliwości co do tego, czyim obowiązkiem jest zabezpieczenie towaru na czas transportu. Prawo przewozowe i Konwencja CMR praktycznie nie reguluje tej materii, orzecznictwo sądowe jest niekonsekwentne, praktyka ubezpieczeniowa także. Dodatkowo w doktrynie prawa istnieje wiele koncepcji i poglądów na ten temat, często ze sobą sprzecznych. W tej sytuacji szczególnie ważne jest, by mieć świadomość tematu.

Każdy przewoźnik powinien mieć wiedzę co do tego, w którym momencie rozpoczyna się jego odpowiedzialność za powierzony mu ładunek. Temat jest bardzo skomplikowany i w zasadzie z powodzeniem nadaje się na doktorat. Postaramy się jednak nie mnożyć wątpliwości, a podsunąć praktyczne rozwiązania. W niektórych sytuacjach warto mieć w OCPD klauzulę czynności zabezpieczenia towaru.

Przewóz towaru typowego

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy transportu w sytuacji, gdy towar jest typowy, na paletach i w związku z tym przewoźnik powinien posiadać wiedzę o jego rozmieszczeniu i zabezpieczeniu na czas transportu. Wskazówki co do sposobu zabezpieczania towaru zawarte zostały w „Wytycznych odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym”.

Zakładamy także, że żaden z dokumentów przewozowych nie nakłada na przewoźnika obowiązku dokonania załadunku i rozładunku towaru.

Wykonywana czynność Stan prawny Jak zachowuje się ochrona ubezpieczeniowa? Jaka klauzula jest niezbędna?
Ładowanie towaru na pojazd  Zgodnie z art. 43. ust. 1 prawa przewozowego, jeśli umowa przewozu lub przepis prawny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą do obowiązków nadawcy i odbiorcy.Art. 17 ust. 4 pkt c CMR stanowi, że przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli szkoda powstała wskutek manipulowania, ładowania, rozmieszczenia, wyładowania towaru przez nadawcę, odbiorcę lub osoby działające na ich rachunek. Brak jest ochrony ubezpieczeniowej. Należy skorzystać z klauzuli aby ją włączyć. Klauzula załadunku i rozładunku
Sprawdzenie poprawności rozmieszczenia towaru  Przepisy nie regulują tej materii. Międzynarodowe orzecznictwo sądowe oraz oraz doktryna prawnicza przyjmuje jednak, że w przypadku przesyłek typowych (standardowych) jest to obowiązek przewoźnika. Należy skorzystać z klauzuli. Klauzula załadunku i rozładunk

Przejęcie pieczy nad towarem (przyjęcie towaru do przewozu)

Wykonywana czynność Stan prawny Jak zachowuje się ochrona ubezpieczeniowa Jaka klauzula jest niezbędna?
Zabezpieczenie towaru na czas transportu Przepisy nie regulują również i tej materii. Orzecznictwo sądowe oraz doktryna prawnicza przyjmuje, że w przypadku przesyłek typowych jest to obowiązek przewoźnika. Należy skorzystać z klauzuli. Klauzula czynności zabezpieczenia towaru
Transport Standardowy zakres ochrony.

Pozbycie się pieczy nad towarem

Wykonywana czynność Stan prawny Jak zachowuje się ochrona ubezpieczeniowa Jaka klauzula jest niezbędna?
Rozładunek

Stan prawny tak jak przy załadunku. Zgodnie z art. 43. ust. 1 prawa przewozowego, jeśli umowa przewozu lub przepis prawny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą do obowiązków nadawcy i odbiorcy.

Art. 17 ust. 4 pkt c CMR stanowi, że przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli szkoda powstała wskutek manipulowania, ładowania, rozmieszczenia, wyładowania towaru przez nadawcę, odbiorcę lub osoby działające na ich rachunek.

Należy skorzystać z klauzuli. Klauzula załadunku i rozładunku

Jeśli z umowy przewozu wynika, że załadunek i rozładunek należą do obowiązków przewoźnika, to oczywiście moment przejścia pieczy nad ładunkiem przesunie się w czasie – od chwili udostępnienia towaru do załadunku do momentu rozładowania pojazdu.

Przewóz towaru nietypowego

Należy dodać, że w jeśli towar jest nietypowy (załadunek, rozmieszczenie na pojeździe, zabezpieczenie wymaga specjalistycznej wiedzy) powyższa tabela będzie nieaktualna. Dla takich sytuacji nie ma gotowych schematów i każdy przypadek należy analizować indywidualnie. Przyjmuje się jednak, że nawet w takich przypadkach kierowca powinien dokonać choćby inspekcji wzrokowej, starając się wychwycić oczywiste nieprawidłowości.

Przykładowa treść klauzuli

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo szkody w towarze, wynikające z czynności zabezpieczania towaru pod warunkiem:

1. zlecenia wykonania tych czynności ubezpieczonemu w zleceniu transportowym,

2. gdy przewoźnik ma możliwości, wiedzę i umiejętność dokonania tych czynności oraz

3. posiada urządzenia i środki zabezpieczające odpowiednie dla danego rodzaju towaru.

Klauzula stawia trzy warunki, które należy spełnić. Niedochowanie choćby jednego z nich może oznaczać problemy z ochroną ubezpieczeniową, szczególnie w przypadku dwóch ostatnich warunków – chodzi tu właśnie o towar nietypowy.

Przykład

Przedmiotem zlecenia były szyby na stojakach. Załadunek, zgodnie z dokumentacją, został wykonany przez kierowcę. Na miejscu rozładunku okazało się, że kilka szyb było pękniętych. Wartość szkody wyniosła 3 233 zł.

Wartość szkody nie była duża, więc ubezpieczyciel nie powołał biegłego, celem ustalenia przyczyn szkody. Ponieważ z oświadczenia kierowcy wynikało, że w czasie transportu nie powstały żadne okoliczności, z którymi można wiązać powstanie szkody – np. gwałtowne hamowanie, itp., ubezpieczyciel założył, że do szkody doszło w trakcie załadunku i odszkodowanie zostało wypłacone z przedmiotowej klauzuli.

Foto: Acus

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty