Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Do podpisu ministra infrastruktury trafił projekt rozporządzenia, dotyczący sposobu przewozu ładunków. Zmiany mają dotyczyć sposobów mocowania ładunków i obejmować swoim zakresem kategorie pojazdów N oraz O z wyłączeniem przewozów ADR.

Z uzasadnienia projektu wynika, że celem rozporządzenia jest poprawa jakości transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Służyć temu ma wprowadzenie ustandaryzowanych procedur zabezpieczenia. Rozporządzenie określa sposób przewozu ładunku, z uwzględnieniem jego rozmieszczenia na pojeździe, a także warunki stosowania metod mocowania oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia określonych rodzajów ładunku.

Nieodpowiednie rozmieszczenie lub zamocowanie ładunku prowadzi do wypadków drogowych, dlatego też ładunek powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, mienia oraz środowiska” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Mocowanie ładunków – główne założenia rozporządzenia:

1. przestrzeń ładunkowa powinna być utrzymana w czystości

2. środek ciężkości ładunku powinien znajdować się możliwie najniżej i najbliżej osi wzdłużnej pojazdu

3. ładunek mocuje się z zastosowaniem co najmniej jednej z następujących metod:

– ryglowania;

– blokowania, w tym blokowania miejscowego lub całościowego;

– mocowania za pomocą odciągów prostych;

– mocowania odciągiem przepasującym od góry.

4. rozmieszczenie oraz mocowanie ładunku powinno być sprawdzane podczas każdego załadunku, częściowego rozładunku lub przeładunku oraz po gwałtownym hamowaniu lub innym zdarzeniu mogącym negatywnie oddziaływać na mocowanie ładunku.

Warunki stosowania metod mocowania ładunku oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia określonych rodzajów ładunku określa załącznik do rozporządzenia, który szczegółowo opisuje wszystkie zagadnienia związane z mocowaniem ładunków.

Jak podano w uzasadnieniu do rozporządzenia:

W obowiązującym stanie prawnym nie występują krajowe szczegółowe wymagania w zakresie mocowania ładunku na pojeździe. Ustawodawca w art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym określił jedynie podstawowe zasady odnoszące się do sposobu przewozu ładunku i jednocześnie wprowadził fakultatywne upoważnienie dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia dotyczącego tych kwestii.

Szczegółowe informacje można znaleźć w projekcie rozprządzenia. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Fot. Pixabay/Jaume Jaquet

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu