Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Podczas gdy uwaga przewoźników z całej Europy zwrócona była na burzliwe spory o kształt Pakietu Mobilności, europosłowie przyjęli poprawki do unijnych rozporządzeń, które całkowicie zmienią zasady transportu pojazdami od 2,4 do 3,5 t. Jeśli oczywiście stanowisko europosłów zostanie poparte przez Radę UE. Coraz bardziej realne staje się więc wprowadzenie prawa, które nałoży na busiarzy obowiązek rejestrowania czasu jazdy i odpoczynków na tachografach oraz inne wymogi.

Parlament Europejski zatwierdził w kwietniu w niezmienionej wersji przepisy, które 10 stycznia br. przyjęła Komisja Transportu i Turystyki PE. Przyjęte zostały propozycje socjalistycznego eurodeputowanego Ismaila Ertuga dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i warunków socjalnych w transporcie. Przewozy od 2,4 do 3,5 t zostaną nimi objęte – poinformowało redakcję Trans.INFO biuro europosła Kosmy Złotowskiego.

– Dobra wiadomość jest jednak taka, że tzw. trilogi (trójstronne rozmowy Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego – przyp. red.) nie odbędą się w już tej kadencji Parlamentu Europejskiego, a więc negocjacje nad regulacjami rozpoczną się już po wyborach  – dowiadujemy się w biurze europosła Złotowskiego.

Zatwierdzone w ubiegłym tygodniu zmiany zawarte są w rozporządzeniach 561/2006, 1072/2009 i 1071/2009. Dotyczą one odpowiednio harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz wspólnych zasad na temat warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Tachografy w transporcie lekkim

Najpoważniejszą z tych zmian jest objęcie przepisami rozporządzenia 561/2006 transportu pojazdami o dmc od 2,4 do 3,5 t (łącznie z przyczepą lub naczepą). W praktyce będzie to oznaczało, że kierowców busów realizujących przewozy międzynarodowe będzie obowiązywał taki sam czas pracy, przerw i odpoczynku, który obecnie dotyczy kierowców ciężarówek. To z kolei wiąże się z wprowadzeniem w pojazdach od 2,4 do 3,5 t tachografów, bez których dostosowanie się i kontrola nowych obowiązków nie byłaby możliwa. Ich kierowcy ponadto będą musieli, podobnie jak truckerzy, posiadać kartę kierowcy, na której będą zapisywane wszelkie dane dotyczące przejazdów, postojów, odpoczynków i innych prac przez nich wykonywanych.

Dotychczas niektóre państwa UE stosowały przepisy krajowe w tym zakresie. Przykładowo Francuzi zaostrzyli kontrole drogowe pod kątem przestrzegania rozporządzenia w sprawie godzin pracy i indywidualnej książeczki kontroli w transporcie drogowym towarów z 20 lipca 1998 r.,  Zgodnie z nim kierowcy pojazdów do 3,5 tony, również z zagranicy, powinni obowiązkowo rejestrować czas swojej pracy i odpoczynku na terenie Francji. I to od chwili wjazdu na jej terytorium aż do momentu wyjazdu. Ewidencja czasu pracy i odpoczynku kierowcy pojazdu o dmc do 3,5 t powinna być odnotowywana w specjalnie do tego celu przeznaczonym rejestrze (Livret individuel de contrôle, czyli Książka Kontroli).

Za brak Indywidualnej Książki Kontroli bądź innego dokumentu potwierdzającego czas pracy kierowcy pojazdu do 3,5 t grozi we Francji kara w zryczałtowanej wysokości 135 euro (wykroczenie 4 klasy). Jego kwota może zostać zredukowana do 90 euro lub podniesiona do 750 euro.

Nowe przepisy to krok do uregulowania branży, co jest skutkiem rosnącej liczby firm przewozowych specjalizujących się w transporcie lekkim. Wprowadzenie ich na poziomie całej Wspólnoty ma zapobiegać lukom prawnym w poszczególnych krajach członkowskich a także zapewnić zbliżone warunki konkurencji między wszystkimi przewoźnikami. Przyczynić się ma to także do ustalenia minimalnego poziomu profesjonalizacji segmentu rynku przewozowego wykorzystującego pojazdy o dmc (łącznie z przyczepami) wynoszącej od 2,4 do 3,5 tony w transporcie międzynarodowymi – czytamy w zatwierdzonym przez PE akcie.

Kolejne rewolucje

Europosłowie przyjęli w zeszły czwartek również zmiany do dwóch unijnych rozporządzeń dotyczących transportu. Podobnie jak wspomniane wyżej (WE) 561/2006, objęły one również przewozy międzynarodowe pojazdami od 2,4 do 3,5 t.

Mowa o rozporządzeniu (WE) 1071/2009 w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Ustanawia ono przepisy, których przedsiębiorstwa muszą przestrzegać, aby uzyskać dostęp do zawodu przewoźnika drogowego (towarowego i osobowego). Drugie z nich to (WE) 1072/2009 – dotyczące dostępu do międzynarodowych przewozów, która ustanawia przepisy obowiązujące przedsiębiorstwa zamierzające prowadzić działalność na rynku międzynarodowego drogowego transportu rzeczy na rynkach krajowych innych niż ich własne (kabotaż).

Nowe wymogi

Podstawową zmianą będzie konieczność uzyskania wspólnotowej licencji transportowej przy spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu nr 1072/2009.

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem 1071/2009 (art. 3 ust. 1, który częściowo będzie miał zastosowanie do transportu lekkiego) przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego musi mieć odpowiednią zdolność finansową. Zmieniona treść rozporządzenia brzmi następująco:

W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że co roku dysponuje kapitałem własnym w wysokości co najmniej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu, 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z przyczepami, powyżej 3,5 tony oraz 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z przyczepami, wynoszącej od 2,4 do 3,5 tony. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność przewoźnika drogowego transportu rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z przyczepami, od 2,4 do 3,5 tony wykazują na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że co roku dysponują kapitałem własnym w łącznej wysokości, co najmniej 1 800 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.”

To tylko najważniejsze ze zmian w przepisach, które obejmą transport lekki. Na razie zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski. Czy i kiedy wejdą w życie zależy teraz od decyzji  Rady Unii Europejskiej, czyli przedstawicieli rządów krajów należących do wspólnoty. Wcześniejsze decyzje Rady UE pokazywały jednak, że kraje Starej Unii potrafią przeforsować swoje stanowisko, które często jest niekorzystne dla przewoźników z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Tak było np. w grudniu ubiegłego roku, gdy ministrowie transportu decydowali o Pakiecie Mobilności.

Fot. Wikimedia/ M93 CC BY-SA 3.0

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu