TransInfo

Nie jesteśmy entuzjastami Pakietu Mobilności, ale kilka ustaleń cieszy

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Znamy już więcej szczegółów na temat ustaleń z nocnych negocjacji przedstawicieli Rady UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w ramach czwartego trilogu nad Pakietem Mobilności.

Nie należymy do entuzjastów Pakietu i raczej wolelibyśmy jego odrzucenia. Niemniej cieszy przyjęte w ramach kompromisu:

– 18-miesięczny okres vacatio legis dla wdrożenia w transporcie drogowym przepisów zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych,

– wyłączenie kierowców z 12-miesięcznego limitu okresu delegowania,

– odejście od zaproponowanych przez Parlament Europejski kryteriów określania właściwego państwa dla siedziby przewoźnika w oparciu m.in. o rozporządzenie Rzym I oraz wydłużenie okresu obligatoryjnego powrotu pojazdu do bazy do 8 tygodni.

A oto więcej szczegółów przyjętych rozwiązań, które udało się TLP ustalić.

Delegowanie kierowców

W odniesieniu do lex specialis związanego z delegowaniem są to m.in.:

– utrzymanie zwolnienia z delegowania wobec kierowców wykonujących przewóz bilateralny i tranzytowy;

– wprowadzenia możliwości wykonywania przewozów ładunków częściowych i multidrop w ramach przewozów bilateralnych wyłączonych z delegowania;

– objęcie delegowaniem przewozów typu cross-trade i kabotaż;

– wprowadzenia możliwości wykonania w związku z przewozem bilateralnym dodatkowych operacji typu cross-trade wyłączonych z delegowania;

– jednoznaczne wskazanie, że limit 12 miesięcy delegowania nie dotyczy transportu drogowego; z wyłączeniem delegowania kierowców w ramach grupy spółek (np. polski przewoźnik deleguje kierowcę do pracy w swojej zagranicznej spółce);

– uproszczenia obowiązków związanych z delegowaniem dla transportowych pracodawców – zniesienie obowiązku ustanawiania pełnomocnika, możliwość tłumaczenia dokumentacji pracowniczej jedynie na język angielski, możliwość przechowywania dokumentacji przez kierowcę w postaci elektronicznej (np. na smartfonie lub na tablecie);

– przepisy lex specialis i zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych wdraża się dopiero po 18 miesiącach od wejścia w życie i publikacji;

– wyłączenie z lex specialis delegowania kierowców w ramach grupy spółek (np. polski przewoźnik deleguje kierowcę do pracy w swojej zagranicznej spółce); taka praca kierowców objęta jest ogólnymi przepisami zrewidowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych już od 30 lipca 2021 roku; do takiej pracy kierowców nie mają zastosowania przepisy lex specialis, w tym wyłączenia dla przewozów bilateralnych i tranzytu; obowiązuje limit 12 miesięcy dla czasu delegowania.

Czas prowadzenia pojazdów

W odniesieniu do czasu prowadzenia pojazdów m.in.:

– utrzymano zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie kierowcy;

– określono standardy dla bezpiecznych parkingów (na sieci TENT takie parkingi mają być w odległości nie większej niż 100 km);

– wprowadzono możliwość odbioru przez kierowcę dwóch kolejnych skróconych tygodniowych odpoczynków w przewozach międzynarodowych towarów; rekompensata ma być dołączona i odebrana przed rozpoczęciem kolejnego regularnego odpoczynku; taki regularny odpoczynek wraz z rekompensatą za dwa kolejne skrócone odpoczynki powinien być odebrany w centrum operacyjnym firmy (w bazie) lub w miejscu zamieszkania kierowcy;

– wprowadzono powrót kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) przewoźnika lub miejsca zamieszkania kierowcy;

– umożliwiono przedłużenie dziennego lub tygodniowego czasu prowadzenia pojazdów w celu dojazdu do bazy lub miejsca zamieszkania kierowcy o 1 godzinę ze względu na szczególne okoliczności (kierowca musi udokumentować te okoliczności);

– wprowadzono obowiązek przedstawiania do kontroli na drodze zapisów z tachografu z okresu 56 dni;

– wprowadzono retrofiting (wyposażenie pojazdów w inteligentny tachograf cyfrowy II generacji) do roku 2024 dla pojazdów nie posiadających inteligentnych tachografów oraz do roku 2025 dla pojazdów wyposażonych w inteligentny tachograf I generacji;

– wprowadzono obowiązek wyposażenia pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony w tachograf od połowy 2026 roku;

– wprowadzono obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006 od połowy 2026 roku dla kierowców pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony;

– zmienione przepisy rozporządzenia 561/2006 wchodzą w życie po 20 dniach od ich publikacji.

Dostęp do rynku

W odniesieniu do dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku przewozów rzeczy m.in.:

– wprowadzono zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wraz z kryteriami dla przedsiębiorców wykonujących przewozy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 tony:

– odrzucono propozycje dodatkowych kryteriów pozwalających zakwestionować miejsce (państwo) siedziby przewoźnika m.in. w oparciu o rozporządzenie Rzym I;

– wprowadzono obowiązek powrotu pojazdu do bazy co 8 tygodni (zrezygnowano przy tym z obowiązku przeprowadzania operacji załadunku/rozładunku w państwie siedziby);

– pozostawiono możliwość wykonywania w danym państwie 3 operacji kabotażowych w ciągu 7 dni,

– wprowadzono 4-dniowy okres cooling off dla przewozów kabotażowych w danym państwie, przy czym odrzucono proponowany przez Parlament obowiązek wykonania operacji rozładunku/załadunku w celu rozpoczęcia biegi tego okresu;

– czas wdrożenia nowych zasad to 18 miesięcy od wejścia w życie i publikacji, z wyjątkiem objęcia reglamentacją działalności gospodarczej pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 tony – w tym przypadku okres ten ma wynosić 21 miesięcy.

Fot. Kosma Złotowski/Twitter

Tagi