Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zaopiniowała kolejne przepisy Pakietu Mobilności. Tym razem propozycje Komisji dotyczą zmian w rozporządzeniach określających dostęp do zawodu przewoźnika drogowego (WE/1071/2009) oraz do rynku przewozów rzeczy (WE/1072/2009). Niestety nie są one korzystne dla europejskiego wspólnego rynku transportu drogowego. W konsekwencji będą złe także dla unijnej gospodarki.

Opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych ma oczywiście jedynie znaczenie pomocnicze. Kluczowe na tym etapie prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim będzie sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki. Niemniej pokazuje ono potencjalny rozkład głosów wśród europosłów. Widać, że przeważyły poglądy zwolenników rozwiązań utrudniających, a może nawet wręcz zamykających dostęp do rynku przewoźników z państw peryferyjnych Unii Europejskiej.

Wynik prac Komisji pokazuje, że Pakiet Mobilności przedłożony w zeszłym roku przez Komisję Europejską do rozpatrzenia przez Parlament Europejski i Radę Unii, może ostatecznie otrzymać jeszcze bardziej antyrynkowe oblicze.

Przewozy kabotażowe mocno ograniczone?

I tak wśród propozycji europosłów zajmujących się sprawami socjalnymi znaleźć możemy:

– objęcie już od pierwszego dnia pełnymi przepisami o pracownikach delegowanych wszystkich międzynarodowych przewozów wykonywanych na terenie państwa załadunku lub rozładunku oraz przewozów kabotażowych;

– obowiązek posiadania – niezależnie od zdolności finansowej – środków finansowych, w wysokości równej co najmniej iloczynowi liczby zatrudnionych przez przewoźnika pracowników i ich miesięcznego wynagrodzenia;

– stworzenie możliwości wprowadzenia w ustawodawstwie członkowskim obowiązku szkoleń okresowych (co 3 lata) dla osób posiadających certyfikat kompetencji zawodowych;

– zmniejszenie okresu obligatoryjnej kontroli każdego przewoźnika w zakresie spełnienia wymagań do dostępu do zawodu przewoźnika drogowego z 5 na 3 lata;

– poszerzenie informacji przetwarzanych przez Krajowy Rejestr Elektroniczny o: liczbę pracowników zatrudnionych przez przewoźnika, ich dane osobowe, ich kraj zamieszkania, prawie pracy mającym zastosowanie do ich umowy o pracę, kraj płatności składek na ubezpieczenie społeczne i ich identyfikator zabezpieczenia społecznego;

– ustanowienie dostępu w czasie rzeczywistym do danych zawartych w krajowych rejestrach elektronicznych dla właściwych organów wszystkich państw członkowskich;

– wprowadzenie kontroli transgranicznych firm posiadających spółki zależne, w celu identyfikacji nieproporcjonalnego przenoszenia zysków lub niepełnego rozliczenia naruszeń;

– określenie instalacji w pojeździe inteligentnego tachografu jako dodatkowego warunku koniecznego do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych;

skrócenie okresu dla wykonywania operacji kabotażowych do 48 godzin;

– obowiązek takiej organizacji przewozów kabotażowych, która zapewniałaby kierowcy wypoczynek w domu lub w wybranej przez niego lokalizacji;

– wprowadzenie minimum 7-dniowego okresu rozdzielającego kolejne 48 godzinne operacje kabotażowe na terenie tego samego państwa – w celu umożliwienia powrotu pojazdu do państwa, w którym przewoźnik ma siedzibę;

– wprowadzenie obowiązku powiadamiania na piśmie organów państwa członkowskiego o prowadzonych przewozach kabotażowych, najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia – powiadomienie będzie zawierać szczegółowe dane dotyczące kontrahentów, pojazdu, kierowcy, danych dotyczących zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego kierowcy, a także czasu trwania operacji kabotażowej;

– przewozy kabotażowe „multi-drop” zlikwidowane.

Fot. Trans.INFO

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu