Za tydzień wchodzą nowe i wyższe kary dla przewoźników. Sprawdź taryfikator

Za tydzień wchodzą nowe i wyższe kary dla przewoźników. Sprawdź taryfikator

Za tydzień wchodzą nowe i wyższe kary dla przewoźników. Sprawdź taryfikator

Za tydzień, 3 września zaczną obowiązywać przepisy, które są skutkiem zmian w Ustawie o transporcie drogowym. Dla branży oznacza to niestety wyższe kary dla przewoźników za naruszenia takie np. jak wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia. Pojawią się też zupełnie nowe sankcje finansowe.

3 sierpnia 2018 r. została ogłoszona treść zmiany Ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Część przepisów już weszła w życie 18 sierpnia, natomiast największa ich część będzie obowiązywać od 3 września. Konieczność nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym wynikała ze zobowiązania nałożonego przez Unię Europejską na Polskę. Państwo zostało zobligowane do wdrożenia rozporządzeń unijnych, w głównej mierze dotyczących klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.

Największe zmiany

Najważniejsze dla przewoźników są przede wszystkim zmiany w taryfikatorze.

– Taryfikator zostanie dostosowany do unijnego rozporządzenia 403/2016 i będzie zawierał podział naruszeń na poważne (PN), bardzo poważne (BPN) i najpoważniejsze (NN).

– Pojawią się kary za naruszenia, przy których do tej pory w Polsce ITD nie nakładało sankcji. Np. za brak wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy w tachografie cyfrowym, przekroczenie 10 godzin czasu pracy wykonywanej w porze nocnej.

– Doprecyzowane zostaną przepisy odnoszące się do postępowań w sprawie oceny dobrej reputacji przewoźnika w celu np. uruchamiania procedury za najpoważniejsze naruszenia, których kierowcy dopuścili się w innych krajach

Ważne zmiany pojawią się również w przypadku transportu intermodalnego.

– W przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy, na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego), będzie musiał okazać taką deklarację.

Postępowanie w sprawie naruszeń będzie odbywało się w oparciu o przepisy postępowania administracyjnego.

– Do chwili obecnej postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na zarządzającego transportem jest prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Według ustawodawcy nowe rozwiązanie umożliwi osiągnięcie skuteczniejszego efektu prewencyjnego i zapobieganie naruszaniu przepisów prawa przez zagranicznych przewoźników, co przełoży się na zwiększenie poprawy konkurencyjności w transporcie drogowym. Jednocześnie doprowadzi to do równego traktowania podmiotów krajowych i zagranicznych poprzez urealnienie możliwości prowadzenia kontroli i ściągania należności z podmiotów zagranicznych. W obecnym stanie prawnym dochodzi do faktycznej dyskryminacji polskich podmiotów, ponieważ tryb wykroczeniowy uniemożliwia faktyczne ukaranie podmiotów zagranicznych.

Zmiana taryfikatora kar

– Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji: z 8 tys. zł na 12 tys. zł.

– Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części: 10 tys. zł na 12 tys. zł.

– Wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z warunkami określonymi dla tego przewozu: z 10 tys. zł na 12 tys. zł.

– Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia: z 6 tys. zł na 12 tys. zł.

Nowe kary dla przewoźników

“Naruszenie przepisów dotyczących masy i wymiarów pojazdów” – dział ten przewiduje nakładanie kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej w wymiarze od 500 do 10 tys. zł, oraz za przekroczenie dopuszczalnej długości i szerokości w wymiarze od 1 tys. do 5 tys. zł.

Zmiany mają zwalczyć nieuczciwą konkurencję

Zmiany dokonane nowelizacją mają pozwolić na łatwiejszą wymianę informacji pomiędzy Polską, a pozostałymi krajami Unii Europejskiej dotyczących stwierdzonych naruszeń i ewentualnych sankcji nakładanych przez poszczególne państwa członkowskie UE. Celem ustawodawcy jest eliminacja nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami oraz zapewnienie większej ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Wspólnoty. Podwyższenie wysokości niektórych kar pieniężnych za naruszenia w transporcie drogowym jest podyktowane koniecznością ochrony rodzimego rynku przewozów drogowych, a zmiana trybu odpowiedzialności zarządzającego transportem (z wykroczeniowej na administracyjną) ma na celu m.in. zapewnienie lepszego nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce.

Koszty działalności transportowej mogą wzrosnąć

Podsumowując należy jednak mieć na uwadze, że po wejściu w życie znowelizowanej ustawy trudniej będzie utrzymać dobrą reputację przewoźnika, ponieważ zautomatyzowanie kategorii naruszeń ułatwi organom kontrolnym klasyfikację danego rodzaju naruszenia, która zostanie niezwłocznie umieszczona w Krajowym Rejestrze Elektronicznych Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Może to przełożyć się na wszczęcie procedury utraty dobrej reputacji, która w konsekwencji będzie skutkowała cofnięciem uprawnień transportowych albo czasową utratą części wypisów z licencji transportowej. Dodatkowo z powodu wprowadzenia podwyższonych sankcji za naruszenia, mogą zwiększyć się koszty prowadzenia działalności transportowej.

Fot. iStock

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)