Nowe zasady realizacji usług transportowych we Francji. Zmiana składania zastrzeżeń dotyczących stanu towaru

Nowe zasady realizacji usług transportowych we Francji. Zmiana składania zastrzeżeń dotyczących stanu towaru

Francuski rząd wprowadził przepisy regulujące kwestie przemieszczania się i wykonywania transportów na terytorium Francji. Przepisy te dotyczą też wykonywania usług transportowych przewozu towarów i mają również zastosowanie do polskich przewoźników.

W ramach rządowego zarządzenia z 19 marca 2020 r. uzupełniono wcześniejszy dekret z 14 marca 2020 r. (JORF n°0069 du 20 mars 2020, texte n° 19), o kwestie dotyczące walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 oraz dotyczące specyfiki łańcucha transportowego i logistycznego.

Rząd francuski wymaga aktualnie od firm transportowych, aby zadbały o:

wyposażenie pojazdu (w pojeździe powinny być dostępny dla kierowcy odpowiedni zapas mydła lub środka antybakteryjnego w żelu),

– jeśli pojazd spełnia wymagania dotyczące wyposażenia (powyżej), to nie można zabronić kierowcy wjazdu do punktu załadunku lub rozładunku oraz dostępu do wody w tych miejscach,

– realizację dostawy w miejscu wskazanym przez nadawcę towaru (wpisanym do treści listu przewozowego),

– “bezdotykowe” dostarczenie towaru i podpisanie listu przewozowego.

Zgłoszenie widocznej wady możliwe elektronicznie

Jeśli chodzi o ostatnią z wyżej wymienionych kwestii, to francuski rząd zaleca, by w przypadku dostaw paczek do domostw, kierowcy po wcześniejszym umówieniu się z adresatem, zostawiali je przed drzwiami. Co więcej, w aktualnym stanie prawnym odbiorca nie może żądać od przewoźnika pokwitowania odbioru przesyłki. 

Z prawnego punktu widzenia, istotna zmiana zaszła w zakresie składania zastrzeżeń dotyczących stanu towaru. Jak wiadomo, jest to zagadnienie bardzo istotne z punktu widzenia profesjonalnego transportu towarów. Zgodnie z przepisami Konwencji CMR zastrzeżenie dotyczące widocznej wady towaru powinno być najpóźniej w dniu dostawy, natomiast zastrzeżenia dotyczące ukrytych wad towaru powinny być zgłoszone w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni od dnia dostawy (nie licząc świąt i niedziel).

Aktualnie we Francji wprowadzono modyfikację tej zasady – reklamację dotyczącą stanu towaru można wnieść elektronicznie do południa następnego dnia po dostawie towaru, o ile umowa nie określa tego w inny sposób.

Trudno jest na tym etapie stwierdzić, czy ta regulacja ma zastosowanie wyłącznie do przewozów wewnętrznych będących dla polskich przewoźników transportami kabotażowymi, czy też do wszelkich innych usług transportowych, w tym międzynarodowych dostaw towarów.

Przepisy weszły w życie w dniu ich publikacji we francuskim dzienniku ustaw, tj. 20 marca 2020 r. Pełny tekst zarządzenia jest dostępny na francuskiej stronie rządowej.

Fot. Pixabay/Ingrainsocialmedia

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty